Skip to main content
Uge 11, 2010

15-16-årige oplever vold både ude og hjemme

Unge og vold

Selvom forældres revselsesret blev ophævet for over ti år siden, bliver en del unge stadig udsat for mildere eller grovere former for fysisk vold, når der er konflikter i familien.

I alt 4,8 % af 15-16-årige drenge og 9,4 % af pigerne angiver i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet enten mild og/eller grovere fysisk vold fra mor og/eller far i løbet af de seneste 12 måneder. Mild vold omfatter at være blevet skubbet, rystet, hevet i håret eller slået med flad hånd. Grovere vold er knytnæveslag, spark og trusler med våben eller andet voldsomt. Tre ud af fire har kun oplevet mildere former for fysisk vold. Den relativt høje andel af piger, der rapporterer vold, kan tyde på, at piger har en anden grænse for fortolkning af handlinger som 'vold' end drenge.

Knap 4.000 elever i 9. klasse deltog i spørgeskemaundersøgelsen om unges hverdag og trivsel i 2008. De blev blandt andet spurgt, om de havde været udsat for forskellige former for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder. Der blev både spurgt om forældres reaktioner, når der var konflikter i hjemmet, og om mulig udsættelse for vold uden for hjemmet og om, hvem der udøvede volden.

Der har været meget fokus på risikoen for voldsudsættelse bl.a. blandt unge af anden etnisk herkomst end dansk. I denne undersøgelse blandt et landsrepræsentativt udsnit af 15-16-årige var der ikke en større forekomst af voldsudsættelse, dvs. korporlig afstraffelse, i familier af ikke-vestlig herkomst. Undersøgelsen viser, at sparsom fortrolighed mellem forældre og børn, alkoholproblemer hos de voksne og hyppige skænderier mellem forældre øger risikoen for fysisk vold mod de unge.

Der er klare sammenhænge mellem unges trivsel og deres opvækstvilkår. Konflikter i hjemmet, der søges løst med vold, øger risikoen for at de unge mistrives og har psykiske problemer. Forebyggelse kræver blandt andet, at forældre har kendskab til følgerne af 'revselse' og at de har levevilkår, der fremmer en harmonisk opvækst for børn og unge. Forebyggelse omfatter også, at de unge i skolen og i hjemmet undervises i at være årvågne over for konfliktsituationer, vise respekt for andre og selv sende klare signaler.

Procentandelen af 15-16-årige drenge og piger, der det seneste år har været udsat for fysisk vold i og uden for hjemmet

Drenge udsættes omtrent tre gange oftere for fysisk vold uden for hjemmet. Mere end hver syvende dreng, 14,6 %, havde de seneste 12 måneder været udsat for vold uden for deres hjem og oftest af en ukendt person. Piger var sjældnere udsat for denne form for vold, i alt 8,7 %, og hyppigst af en ven eller kæreste.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.03.2010