Skip to main content
Uge 11, 2008

Muskel- og skeletlidelser belaster manges hverdag

Muskel- og skeletlidelser

Over halvdelen af voksne danskere (58 %) har i løbet af 14 dage smerter og ubehag fra muskler og skelet - hyppigst i form af skulder-nakke smerter. Forekomsten er steget markant siden 1987, hvor 46 % angav at have smerter og ubehag.

Resultaterne stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, der omfatter interview med knap 15.000 personer.

Undersøgelsen viser desuden, at muskel- og skeletlidelser er den hyppigste form for selvrapporteret langvarig sygdom. I 2005 angav 14,9 % af voksne danskere at have en eller flere langvarige muskel- og skeletsygdomme. Fra 1987 til 2000 steg forekomsten først og fremmest i de yngre aldersgrupper, mens der i 2005 er sket et mindre fald i alle køns- og aldersgrupper.

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne udspørges der endvidere direkte om forekomsten af rygsygdom og slidgigt. I 2005 rapporterede 15,1 % af voksne at have rygsygdom og 18,5 % at have slidgigt. For rygsygdommes vedkommende er der sket en klar stigning i forhold til de tidligere undersøgelsesår.

Udviklingen i forekomsten af muskel- og skeletlidelser. Køns- og aldersstandardiseret forekomst. I procent

Muskel- og skeletlidelser er velfærdstruende sygdomme, der i udpræget grad belaster danskernes hverdag. Det er lidelser, som vejer tungt i forhold til befolkningens sygefravær og helbredsbetinget førtidspension. Det er den sygdomsgruppe, der giver anledning til flest tabte gode leveår i befolkningen.

Der er tale om en broget gruppe af sygdomme og symptomkomplekser relateret til muskler, sener, knogler og led. Sygdomsgruppen er karakteriseret ved smerte og nedsat fysisk funktion. Der er tale om såvel akutte, kortvarige tilstande som livsvarige, kroniske tilstande. Typiske eksempler på muskel- og skeletlidelser er ondt i ryggen, diskusprolaps, hold i nakken, skulderlidelser, myoser, slidgigt, leddegigt og osteoporose.

For muskel- og skeletlidelser under ét gælder, at de forekommer hyppigere blandt kvinder end blandt mænd, og at forekomsten stiger med stigende alder. Dog ses smerter og ubehag fra nakke-skulder henholdsvis lænd og ryg blandt kvinder hyppigst i de yngste aldersgrupper. Der er en klar sammenhæng med uddannelsesniveau og muskel- og skeletlidelser: Jo længerevarende uddannelse, desto lavere forekomst. En væsentlig forklaring kan være, at det er personer med kort uddannelse, der har de fysisk mest belastende jobs. Tungt arbejde, gentagne bevægelser, udsættelsen for mange vrid og vibrationer er velkendte risikofaktorer for muskel- og skeletlidelser. Andre velkendte risikofaktorer er psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet, herunder lav jobtilfredshed, og individuelle faktorer i form af dårlig fysisk form, overvægt, rygning og dårligt helbred.

Redaktionen afsluttet: 12.03.2008