Skip to main content
Uge 8, 2013

Københavns Kommunes tilbud til svært overvægtige børn har givet resultater

Kommunal overvægtindsats

BørneVægtsCentret, BVC i Københavns Kommune har i løbet af de sidste tre år etableret en velfungerende indsats til behandling af svær overvægt hos børn i alderen 8-15 år. Det konkluderer Center for Interventionsforsknings evaluering af implementeringen og effekten af BVC’s indsats. Analyserne indikerer, at indsatsen har en effekt i forhold til at bremse børnenes vægtudvikling. Omkring 70 % af de børn, der møder op til behandling mindst fire gange har et fald i Body Mass Index, BMI samt fedtprocent. BMI-tallet er vurderet i forhold til køn og alder.

Evalueringen viser, at det at etablere en velfungerende indsats i høj grad hænger sammen med politisk og økonomisk medvind samt engagerede, ansvarsfulde og fagligt kompetente medarbejdere, som har formået at skabe et positivt samarbejde både internt og eksternt. Hertil kommer, at der har været plads til at udvikle indsatsen, og at samarbejdet på tværs af de involverede kommunale forvaltninger har fungeret godt. Endelig har samarbejdet med sundhedsplejen været prioriteret fra starten, og de har i kraft af deres rolle som den primære rekrutteringskilde været altafgørende for implementeringen af indsatsen.

Indsatsen på BVC er tværfaglig og består af to overordnede forløbstyper: familiesamtaler, som er individuelle forløb til de 8-11-årige børn og deres forældre, samt familiegrupper, som er gruppeforløb til de 12-15-årige og deres forældre. Som supplement til forløbene har BVC to aldersdifferentierede motionstilbud, madværksted, telefonrådgivning samt mulighed for psykologsamtaler med fokus på overvægtsproblematikken.

Den primære barriere i implementeringsprocessen har været, at den indsats i form af et svensk behandlingskoncept, som kommunen i udgangspunktet ønskede at implementere, viste sig sværere at overføre end forventet. Der har samtidig været særlige udfordringer relateret til familiegrupperne, bl.a. fordi de ældste børn er sværere at rekruttere og fastholde sammenlignet med de yngste.

Evalueringen bygger på både kvalitative og kvantitative data. Implementeringsprocessen er fulgt gennem interviews og observationer i en periode på ca. to år fra primo 2011 til ultimo 2012. Der er i alt gennemført 31 interviews med leder og medarbejdere på BVC, nøglepersoner fra de involverede forvaltninger samt sundhedsplejersker og praktiserende læger. Effekten af indsatsen er bestemt ud fra før- og eftermålinger for det enkelte barn baseret på et udtræk fra BVC’s registreringssystem. Der indgår 121 børn i effektanalyserne.

Redaktionen afsluttet: 20.02.2013