Skip to main content
Uge 2, 2010

Det er populært at dyrke motion i grønne omgivelser

Udendørs og indendørs motion

I KRAM-undersøgelsen (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) er svarpersoner, der regelmæssigt er fysisk aktive, blevet spurgt om, hvor ofte de dyrker idræt, motion eller anden form for fysisk aktivitet på forskellige udendørs og indendørs steder. Omkring 40 % af dem svarer, at de ofte motionerer i skoven, andre grønne områder og lignende tæt på hjemmet og lige så mange svarer, at de motionerer udenfor tæt på bopælen på gader, veje, fortove og lignende. Til sammenligning er de mest populære steder at motionere indendørs i et motions- eller fitnesslokale, hvor 24 % ofte motionerer, og hjemmet hvor 21 % ofte motionerer.

Der er forskel på, hvor mænd og kvinder dyrker motion. Blandt dem, som regelmæssigt dyrker motion, svarer langt flere af mændene end kvinderne, at de dyrker motion på en særlig bane eller anlæg til idræt eller motion. Til gengæld er der procentvist lidt flere kvinder end mænd, der ofte er fysisk aktive i skoven, grønne områder og lignede tæt på bopælen samt på veje, gader, fortove og lignende (figur 1). Hvad angår indendørs motion, er der en større andel af kvinder end mænd, der svarer, at de ofte dyrker motion i et motions- eller fitnesslokale, i hjemmet, i en gymnastik- eller dansesal eller i en svømmehal (figur 2).

Figur 1. Andel der ofte dyrker motion udendørs, blandt dem der er regelmæssigt fysisk aktive. Mænd og kvinder i procent

I KRAM-undersøgelsen er der færre ældre end yngre, der dyrker hård eller moderat motion i fritiden, mens de ældre oftere dyrker let motion fx spadserer og cykler. Andelen, der dyrker motion på de i figur 1 nævnte udendørs steder, stiger generelt med alderen, hvilket afspejler, at flere af de nævnte udendørs steder er særlig velegnet til den lette motion. Der er en relativ stor andel blandt de 45-64-årige, der svarer, at de bruger skoven og grønne områder tæt på bopælen samt veje, gader, fortove og lignende til at være fysisk aktive. Udendørs motion på en særlig bane eller anlæg er mest udbredt blandt de unge (18-24-årige) og ældre (65+-årige).

Andelen, der dyrker motion i et motions- eller fitnesslokale falder overordnet med alderen, mens andelen, der svarer, at de dyrker motion i hjemmet eller i en svømmehal, generelt stiger med alderen. Andelen, der dyrker motion i en almindelig idrætshal, er størst blandt de yngste (18-24 år) og de ældste (65+år), hvilket stemmer overens med, at det også er disse aldersgrupper, der oftest er medlem af en forening.

Figur 2. Andel der ofte dyrker motion indendørs, blandt dem der er regelmæssigt fysisk aktive. Mænd og kvinder i procent

Bemærk at resultaterne præsenteret her ikke siger noget om varighed og intensitet af fysisk aktivitet, men blot fortæller, hvilke steder, der benyttes til fysisk aktivitet. En person, der er fysisk aktiv flere steder, vil optræde flere gange i analyserne, og søjlerne summerer derfor ikke til 100.

Resultaterne er baseret på analyser, hvor der statistisk er taget højde for køns-, alders- og uddannelsesmæssige forskelle mellem svarpersonerne og de øvrige borgere i KRAM-kommunerne ved hjælp af vægte udregnet af Danmarks Statistik.

I KRAM-undersøgelsen besvarede i alt 76.484 personer et detaljeret spørgeskema om helbred og sundhedsvaner. Undersøgelsen blev gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i 13 kommuner i 2007 og 2008.

Læs mere om motionsvaner fra KRAM-undersøgelsen: Ugens tal uge 47 2009

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 13.01.2010