Skip to main content

Social ulighed i børn og unges udvikling, sundhed og trivsel

10-05-2022

Et barns tidlige udvikling, sundhed og trivsel har betydning for, hvordan barnet klarer sig senere i livet, og det er derfor vigtigt at mindske den sociale ulighed i sundhed så tidligt som muligt. Sundhedsplejerskerne tilser stort set alle nybagte forældre, og i nogle kommuner besøger sundhedsplejersken ligeledes forældrene alle-rede i graviditeten. Derudover har sundhedsplejersken mulighed for at følge barnets udvikling, sundhed og trivsel, når barnet kommer i skole i forbindelse med ind- og udskolingsundersøgelserne samt løbende gennem skolealderen. Sundhedsplejersken er således en gennemgående sundhedsprofessionel i barnets opvækst og har dermed en unik mulighed for at støtte og hjælpe sårbare børn og familier.

For at forebygge social ulighed i sundhed er det nødvendigt med viden om, hvor der ses social ulighed, og ikke mindst, hvordan den sociale ulighed har udviklet sig. Denne viden kan benyttes til at forbedre den forebyggende indsats i kommunerne. Sundhedsplejerskerne i Databasen Børns Sundhed har derfor valgt, at dette års temarapport skal omhandle social ulighed i børn og unges udvikling, sundhed og trivsel. Rapporten indeholder mange resultater inden for et bredt område vedrørende børn og unges udvikling, sundhed og trivsel, og kan ses som et opslagsværk, der kan give ny viden inden for flere områder, der er begrænset i den hidtidige forskning, herunder blandt andet udviklingen i den sociale ulighed.

Forfattere: Lis Marie Pommerencke, Sofie Weber Pant, Katrine Rich Madsen, Bjarne Laursen og Trine Pagh Pedersen