Skip to main content

Danskernes Rygevaner 2020 - delrapport 1: Nikotinafhængighed

04-03-2021
I denne rapport præsenteres den aktuelle status på danskernes rygevaner i 2020. Resul-taterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 13.785 personer i alderen 15-79 år. Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Be-kæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.
 
Danskernes Rygevaner har til formål at beskrive status og udvikling i den danske befolk-nings rygeadfærd. Det gælder eksempelvis brug af traditionel tobak, e-cigaretter, opvar-met tobak og andre nikotinpræparater, samt tobaksrygning i hjemmet og på arbejdsplad-ser.
 
I nærværende rapport vises og analyseres, for udvalgte indikatorer, andelen og fordelin-gen i forhold til køn, alder, og højeste fuldførte uddannelse, når dette er muligt. Endvidere beskrives udviklingen i perioden 2019 til 2020.
 
Forfattere: Lisbeth Lund og Lotus Sofie Bast