Skip to main content

Parkinson

06-05-2017

Rapporten belyser betydningen af Parkinsons sygdom for befolkningens sundhed og sygelighed ved en række sygdomsbyrdemål for helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Endvidere belyses den sociale ulighed for hvert sygdomsbyrdemål relateret til sygdommen. De inkluderede sygdomsbyrdemål omfatter dødelighed, somatiske indlæggelser, somatiske ambulante hospitalsbesøg og somatiske skadestuebesøg, kontakter til alment praktiserende læge, sygefravær, nytilkendte førtidspensioner samt sundhedsøkonomiske omkostninger, produktionstabsomkostninger og sparet fremtidigt forbrug. Til brug for disse opgørelser er der anvendt en række nationale registre. Metoden er den samme som i rapporten "Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme", udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed i 2015.

Rapporten omfatter derudover en sammenligning af opgørelsen over antallet af personer med Parkinsons sygdom med en tilsvarende opgørelse fra COWI’s rapport "Parkinsonpatienternes forsørgelsesgrundlag" fra 2014. Formålet er at belyse betydningen af forskellige metoder til afgrænsning af personer, der har Parkinsons sygdom.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Leise Strøbæk, Julie Thorning Ryd, Louise Eriksen, Emily Dibba White, Esben Meulengracht Flachs, Michael Davidsen, Knud Juel