Skip to main content

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

02-11-2006

I rapporten præsenteres for første gang en samlet, bred beskrivelse og analyse af udvalgte risikofaktorers betydning for folkesundheden i Danmark.

Risikofaktorerne er:

  • rygning, alkohol, stofmisbrug, fysisk inaktivitet, overvægt, usund kost, usikker sex, forhøjet blodtryk, arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, psykisk arbejdsbelastning, passiv rygning, hjemme- og fritidsulykker, trafikulykker, svage sociale relationer og uddannelse.

Mål for helbredsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser

For hver af disse risikofaktorer, i det omfang det har været muligt, har vi beregnet betydningen for følgende mål:

  • dødsfald, tabte leveår, tab i middellevetid, langvarig belastende sygdom, tab af forventet levetid uden langvarig belastende sygdom, tab af kvalitetsjusterede leveår, hospitalsindlæggelser, skadestuebesøg, ambulante besøg, kontakt til alment praktiserende læge, sygefravær, førtidspensioner, sundhedsvæsenets omkostninger, samfundsøkonomiske produktionstabsomkostninger, fremtidigt konsum og DALY.

Rapporten er inddelt i kapitler ordnet efter risikofaktorerne og herunder beskrevet i underkapitler ud fra de omtalte mål. Valget af risikofaktorer og mål er foretaget af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af vigtighed, offentlig interesse og tilgængelighed af data.

Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme og til alle, der har brug for en samlet dokumentation af de vigtigste risikofaktorers betydning for sundhedstilstanden og samfundsøkonomien.

 

Forfattere: Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H