Skip to main content

VÆKST - en tryg og sund start på livet

Baggrund

Mange danske kommuner er udfordret af en høj forekomst af overvægt blandt førskolebørn. Overvægt i barneårene kan have store konsekvenser både gennem barndommen, gennem ungdomslivet og ind i voksenlivet med en forøget risiko for en lang række sygdomme såsom type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og astma. Mest indgribende for børn med overvægt er dog oftest de trivselsproblemer og psykosociale udfordringer, som de i højere grad oplever sammenlignet med børn, der er normalvægtige.

 

Det er derfor vigtigt at sætte ind tidligt med en indsats, der fremmer, at børn får en tryg og sund start på livet, og dermed sikre at fremme sund vægtudvikling og trivsel hos børnene. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke konkrete vejledninger og retningslinjer for, hvorledes tidlig primær forebyggelse målrettet sund vægtudvikling gøres bedst. Der findes kun begrænset evidens for, hvorledes sådanne indsatser virker, og denne evidens er indtil videre udelukkende baseret på erfaringer fra udenlandske studier. Der er derfor brug for, at der genereres evidens i en dansk kontekst.

 

Formål og målgruppe

Formålet med VÆKST – en tryg og sund start på livet er at udvikle og evaluere en indsats, der skal fremme sund vægtudvikling og trivsel hos spæd- og småbørn. Målgruppen er førstegangsforældre og deres børn, og indsatsen har særligt fokus på at ramme forældre på tværs af socialgruppe, etnicitet og familiekonstellation. Projektet har fokus på familien som helhed og følger familien fra graviditeten frem til barnet er ca. 2½ år. Projektet forankres i den danske sundhedsplejerskeordning.

  

VÆKST-indsatsen

Indsatsen er udviklet ved brug af Intervention Mapping protokollen, som er et anerkendt planlægningsværktøj til systematisk udvikling af teori- og evidensbaserede sundhedsfremmende indsatser. Indsatsen baserer sig således på den stærkeste tilgængelige videnskabelige litteratur, sundhedsadfærdsteorier og vores egne kvalitative studier.

 

Det centrale i projektet er at intensivere indsatsen i sundhedsplejerskernes bestående arbejde med at guide forældre i forhold til faktorer med betydning for sund vægtudvikling og trivsel blandt spæd- og småbørn herunder tidlig etablering af sunde vaner og rammer for mad, måltider, bevægelse, skærmbrug, søvn og tryghed i familien. Desuden inkluderer indsatsen ekstra hjemmebesøg, telefonopkald fra sundhedsplejersken og et videobibliotek til forældre.

 

Metode

Projektet gennemføres i et cluster-randomiseret kontrolleret design med venteliste. Sundhedsplejen i ti kommuner skal afprøve indsatsen hos 1.600 børn af førstegangsforældre. Effekten af indsatsen undersøges ved at sammenligne børnene fra indsatskommunerne med børn fra ti kontrolkommuner, som tilbydes kommunens sædvanlige sundhedsplejetilbud.

Alle forældre, der deltager i indsatsen, skal udfylde spørgeskemaer i løbet af indsatsperioden, og sundhedsplejersken laver et opfølgende besøg hos familien, når barnet er ca. 3 år, for at undersøge barnets vægtudvikling og trivsel.

For at evaluere processen og implementeringen af indsatsen vil nogle forældre og sundhedsplejersker ligeledes blive inviteret til at deltage i interviews. Derudover undersøges de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved indsatsen.

Projektorganisation

Projektet er forankret på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet. Projektgruppen består af postdoc Camilla Thørring Bonnesen, seniorforsker Trine Pagh Pedersen, ph.d.-studerende Lene Kierkegaard, videnskabelig assistent Rikke Rothkegel Carlsson og forskningsgruppeleder Katrine Rich Madsen.

 

Derudover står sundhedsøkonomer fra DaCHE – Dansk Center for sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet for de samfundsøkonomiske analyser.

 

Samarbejdspartnere

Vækst har en række samarbejdspartnere. Indsatsen er udviklet i tæt samarbejde med fem kommuner (Aarhus, Billund, Brønderslev, Randers og Slagelse), Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening og Københavns Professionshøjskole.

 

Derudover samarbejder projektgruppen i forbindelse med udvikling og implementering af indsatsen med Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Mødrehjælpen, Forum for Mænds Sundhed, Center for Børn og Unges Søvn, MADRO og Sundhedsstyrelsen.

 

Bevillingsgivere

Center for Sundt Liv og Trivsel har givet en bevilling til at afprøve og evaluere indsatsen.

 

TrygFonden bevilligede penge til første del af projektet, hvor behovet for en indsats blev undersøgt (the Healthy Childhood Study), og Novo Nordisk Fonden bevilligede penge til udvikling af VÆKST-indsatsen.

 

Projektperiode

Udviklingen af indsatsen blev påbegyndt i januar 2021. Afprøvningen af indsatsen påbegyndes i 2024, og projektperioden går til 2029.

Sidst opdateret: 28.09.2023