Skip to main content

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne

Statens Institut for Folkesundhed har en lang tradition for at gennemføre befolkningsundersøgelser og har blandt andet ansvaret for de nationalt repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY). Undersøgelserne gennemføres i den voksne befolkning, og der indsamles data til brug for statslig, regional og kommunal planlægning og sundhedsovervågning og til brug for forskning og analyser.

Formål

Formålet med undersøgelserne er at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i befolkningen, at opstille tidsserier, der kan beskrive udviklingen, at tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af geografiske variationer, at danne grundlag for forløbs- og tværsnitsanalyser af sundheds- og sygelighedsforhold samt være reference- og kontrolmateriale for specifikke forskningsprojekter.

Projektperiode

Undersøgelserne gennemført i 1987, 1994, 2000, 2005, 2010, 2013 og 2017, og gennemføres næste gang i 2021.

Bevillingsgivere

Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet.

SUSY-database

Find her

danskernessundhed.dk

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil

Find her

Se spørgeskemaer

Find her