Skip to main content

Sund vægtudvikling hos skolebørn

Op mod hvert ottende barn i Danmark har allerede ved skolestart enten overvægt eller svær overvægt. Gennem skolelivet får endnu flere overvægt, og ca. 18 % af de unge forlader skolen med overvægt. Overvægt i barneårene kan have store konsekvenser både gennem barndommen, op gennem ungdomslivet og ind i voksenlivet med en forøget risiko for en lang række sygdomme såsom type 2 diabetes, for højt blodtryk og astma. Mest indgribende for børn med overvægt er dog oftest de trivselsproblemer og psykosociale udfordringer, som de i højere grad oplever sammenlignet med børn med normal vægt. Børn med overvægt er desuden i øget risiko for at bibeholde overvægt ind i voksenalderen, mens børn, som normaliserer vægten inden voksenalderen, ofte bibeholder en normalvægt som voksne. Der er derfor brug for effektive indsatser, der kan fremme en sund vægtudvikling hos skolebørn. Forskningen viser imidlertid, at mange skolebaserede indsatser kun implementeres i ringe grad, ofte stopper så snart forskningsprojektet afsluttes og sjældent udbredes til andre skoler. Hvis indsatser ikke implementeres korrekt, har de ingen eller kun lille effekt.

 

Formål

Danske kommuners implementeringsparathed - dvs. forvaltningers og skolers muligheder for succesfuldt at indarbejde indsatser målrettet sund vægtudvikling - er ikke systematisk kortlagt. Implementeringsparatheden har stor betydning for succesfuld implementering og dermed muligheden for at opnå effekt af indsatser. Projektets overordnede formål er at gennemføre en systematisk og forskningsbaseret kortlægning af kommunernes implementeringsparathed for skolebaserede indsatser målrettet sund vægtudvikling. Kortlægningen vil udmunde i en række råd til, hvordan man bedst organiserer og tilrettelægger fremtidige kommunale forebyggelsesindsatser, så indsatserne er gennemførlige og kan indgå som en naturlig og fortløbende del af den kommunale praksis.

 

 

Metode

Kortlægningen inddrager skoler og relevante forvaltninger i Region Syddanmarks kommuner og omfatter: 1) en litteraturgennemgang, 2) spørgeskemaundersøgelser blandt 111 skoleledere (svarprocent 51%) og 22 forvaltningschefer (svarprocent 96%) i 21 af de 22 kommuner og 3) en række kvalitative undersøgelser: én virtuel workshop med skoleledere og konsulenter på skoleområdet, telefoninterview med forvaltningschefer, fokusgruppeinterview med henholdsvis skoleledere, forældre og skolebørn fra indskolingen og mellemtrinnet (i alt 51 informanter deltog i de kvalitative undersøgelser).

 

Projektperiode

Projektet påbegyndes i november 2019 og afsluttes i juni 2021 med lancering af gode råd og inspiration til praksis.

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere:

Projektet udføres i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Læs mere her.

 

Projektgruppe:
Fra SDCO: Arne Gårn (programleder), Leif Staal Andersen (projektleder), Julie Dyrgaard (projektleder)

Fra SIF: Rikke F. Krølner (forskningsansvarlig), Katrine Sidenius Duus (projektkoordinator), Louise Ayoe Sparvath Brautsch (videnskabelig assistent), Camilla T. Bonnesen (postdoc).

 

Bevillingsgiver:

Danske Regioners fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse.

 

Referencegruppe:

Forskere fra SIF, Steno Diabetes Center Aarhus samt H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital med ekspertise inden for implementeringsforskning, overvægtsforebyggelse – og behandling samt børns sundhedsvaner herunder kost, fysisk aktivitet og søvn.

Inspiration til at arbejde med sund vægtudvikling

Læs mere

Podcast

Klik her

Minirapport

Download

Hovedrapport

Download

Sidst opdateret: 19.10.2023