Sund vægtudvikling hos skolebørn

Op mod hvert ottende barn i Danmark er allerede ved skolestart enten overvægtigt eller svært overvægtigt. Gennem skolelivet bliver endnu flere overvægtige, og ca. 18 % af de unge forlader skolen som overvægtige. Overvægt i barneårene kan have store konsekvenser både gennem barndommen, op gennem ungdomslivet og ind i voksenlivet med en forøget risiko for en lang række sygdomme såsom type 2 diabetes, fedtlever, forhøjet niveau af fedt i blodet, for højt blodtryk og astma. Mest indgribende for overvægtige børn er dog oftest de trivselsproblemer og psykosociale udfordringer, som de i højere grad oplever sammenlignet med normalvægtige børn. Overvægtige børn er i øget risiko for at bibeholde overvægt ind i voksenalderen, mens børn, som normaliserer vægten inden voksenalderen, ofte forbliver normalvægtige som voksne. Der er derfor brug for effektive indsatser, der kan fremme en sund vægtudvikling hos skolebørn.

Formål

Danske kommuners implementeringskapacitet - dvs. forvaltningers og skolers muligheder for succesfuldt at indarbejde forebyggelsestiltag målrettet overvægt blandt skolebørn i praksis - er ikke systematisk kortlagt. Implementeringskapacitet kan have stor betydning for succesfuld implementering og dermed muligheden for at opnå effekt af indsatser. Projektets overordnede formål er derfor at gennemføre en grundig, systematisk og forskningsbaseret kortlægning af kommunernes muligheder og barrierer for at implementere skolebaserede indsatser målrettet sund vægtudvikling blandt skolebørn. Kortlægningen vil udmunde i en række anbefalinger for, hvordan man bedst organiserer og tilrettelægger fremtidige kommunale forebyggelsesindsatser, så indsatserne er gennemførlige for kommunerne og kan indgå som en naturlig og fortløbende del af den kommunale praksis. 

Metode

Kortlægningen inddrager skoler og relevante forvaltninger i Region Syddanmarks kommuner og omfatter litteraturstudier, spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og workshops.

Projektperiode 

Projektet påbegyndes i november 2019 og afsluttes i foråret 2021 med lancering af anbefalinger.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektgruppe: Rikke F. Krølner (forskningsansvarlig) SIF har modtaget bevillingen sammen med Arne Gårn (programleder), Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Projektgruppen består af medlemmer fra begge organisationer med Julie Dyrgaard som projektleder fra SDCO og Camilla T. Bonnesen som daglig koordinator af forskningsprojektet på SIF.

Bevillingsgiver: Danske Regioners fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse

Referencegruppe: Forskere fra SIF, Steno Diabetes Center Aarhus samt H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital med ekspertise inden for implementeringsforskning, overvægtsforebyggelse – og behandling samt børns sundhedsvaner herunder kost, fysisk aktivitet og søvn.

Vil du vide mere?

Klik her