Skip to main content

Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdomme

I Danmark er der en betydelig social ulighed i forekomst af hjertesygdom og dødsfald som følge heraf. Den socialt dårligst stillede del af befolkningen bærer den største sygdomsbyrde. Endvidere er der store geografiske forskelle i forekomsten af hjertesygdom, hvor nogle områder bærer en større sygdomsbyrde end andre, og disse forskelle varierer alt efter hvilken hjertesygdom, man undersøger. Dette ses på trods af, at der er lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere, og at der i en årrække har været øget fokus på at skabe større lighed i sundhed.

Der er derfor behov for at nytænke forskning i hjertesygdomme og for at undersøge risikofaktorer for hjertesygdomme fra en ny vinkel. Der har med succes været forsket i klassiske risikofaktorer for hjertesygdom som for eksempel kost, rygning, alkohol og motion, men disse individbaserede risikofaktorer kan kun forklare cirka halvdelen af hjertetilfældene. Man ved, at folk bliver påvirket af det miljø, de bor i. Derfor er det relevant at inddrage den geografiske viden om, hvor hjertesygdom opstår og karakterisere disse nærmiljøer som et nyt bidrag til forskning i årsager til hjertesygdom.

Dette projekt fokuserer på blodprop i hjertet, atrieflimren, hjertestop og forhøjet blodtryk. Formålet med projektet er at kortlægge og undersøge risikofaktorer for social og geografisk ulighed i hjertesygdom. Fokus vil være på faktorer i nærmiljøet med afsæt i det sociale nærmiljø (såsom den gennemsnitlige indkomst i nabolaget), tilgængeligheden af sundhedsydelser (såsom afstand til praktiserende læge) og kvaliteten af drikkevandet i nærområdet. For at opnå dette mål integreres viden fra mange forskellige forskningsdiscipliner i et tværuniversitært samarbejde.

At analysere og kortlægge de sociale og geografiske sygdomsmønstre kræver data af høj kvalitet med præcis information på individniveau om sygdomsforekomst, sociale forhold, brug af sundhedsydelser, drikkevand og bopæl. Denne type data er tilgængelige i Danmark som et af få lande i verden, men har ikke tidligere været udnyttet til at analysere social og geografisk ulighed i hjertesygdom. Vi har derfor en unik mulighed for at bidrage med ny viden til forebyggelse af hjertesygdom med det fokus at skabe større social lighed i sundhed på tværs af landet.


Sidst opdateret: 26.03.2019