Skip to main content

Skolebørnsundersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen udgør den danske del af det internationale studie The Health Behaviour in School-aged Children Study (HBSC). HBSC gennemføres i mere end 40 lande i Europa og Nordamerika. Skolebørnsundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år med indhentning af spørgeskemadata blandt elever på 5., 7. og 9. klassetrin. Undersøgelsen er siden midten af 1980’erne gennemført ni gange i Danmark og gennemføres for tiende gang i februar/marts 2018.

Formål

Skolebørnsundersøgelsen har som formål at monitorere og analysere skoleelevers helbred, trivsel, sundhedsadfærd og levekår. Særligt er undersøgelsen fokuseret omkring følgende emner:

Helbred: Kroniske lidelser, tilskadekomst, højde/vægt, symptombelastning, selvvurderet helbred, mental sundhed og almen livstilfredshed.

Sundhedsadfærd: Mad- og måltidsvaner, vægtregulering, tandbørstningsvaner, brug af alkohol, tobak og cannabis og seksualvaner. I 2018 er der i spørgeskemaet et særligt fokus på fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd. Dette skyldes, at der på en række af de deltagende skoler ligeledes indsamles objektive data for fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd. Denne supplerende dataindsamling gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Levekår: Skolemiljø, relationer med familie og venner inkl. mobning, socioøkonomisk baggrund, familieform og etnisk herkomst.

Metode

Skolebørnsundersøgelsen følger den internationale HBSC forskningsprotokols krav til sampling, studiepopulation, dataindsamling, oprensning af data, brug af data og publicering.

Hver undersøgelse omfatter et nationalt repræsentativt udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever (i Danmark svarende til elever i femte, syvende og niende klasse) i et tilfældigt udtræk af skoler. Studiepopulationen udgør samlet omtrent 5.000 elever. Eleverne udfylder det internationalt standardiserede HBSC-spørgeskema i skolen. Der sker en stadig udvikling og kvalitetssikring af dette spørgeskema i form af nationale og internationale valideringsstudier. Tidligere undersøgelser er gennemført anonymiseret. I 2018-undersøgelsen suppleres dataindsamlingen med CPR-numre.

Elevene deltager naturligvis frivilligt. Projektet er anmeldt til Syddansk Universitets forskningsfortegnelse og gennemføres i henhold til Persondatalovens §10, stk 2. Data behandles fortroligt og anvendes udelukkende til forskning. Det er således udelukkende forskerne bag undersøgelsen, som har adgang til data og formidlingen af resultaterne sker således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Forældre har mulighed for at fravælge, at deres barns data indgår i undersøgelsen.

Anonymiseret udgave af data lagres i HBSC’s internationale databank, som administreres af Universitetet i Bergen.

Rapporter

Efter hver undersøgelsesrunde præsenteres resultaterne i en national rapport. Foruden at beskrive de aktuelle forekomster af udvalgte indikatorer af børn og unges helbred, trivsel og sundhedsadfærd, præsenterer rapporten ligeledes udviklinger over tid i disse. Ligeledes udgives der efter hver endt undersøgelsesrunde en international rapport, hvori resultaterne præsenteres på tværs af de mange deltagende lande.

Tidligere nationale og internationale rapporter er tilgængelig på www.hbsc.dk og www.hbsc.org.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Den overordnede styring af det danske HBSC-studie varetages af Den danske HBSC-styregruppe. Gruppen afgør alle væsentlige spørgsmål om projektet i Danmark, fx drift, finansiering, hjemsted, dataindsamling, adgang til data, videnskabelig udnyttelse af data, videnskabelig udvikling, medlemskab af styregruppen, samarbejde med eksterne partnere og samarbejde med det internationale HBSC-netværk.

Skolebørnsundersøgelsen samarbejder i 2018 med Sundhedsstyrelsen om en supplerende undersøgelse med indsamling af data om fysisk aktivitet ved brug af bevægelsesmålere.

Vil du læse mere?

Besøg HBSC.dk

Læs mere

Sidst opdateret: 17.12.2020