Skip to main content

Sammen ud af ledighed

Der er omkring 140.000 udsatte borgere i Danmark, som har svært ved at få og fastholde et arbejde, primært på grund af sundhedsmæssige og sociale udfordringer. Langvarig ledighed kan føre til social eksklusion, økonomisk marginalisering og øge risikoen for yderligere sygdom, som igen forringer mulighederne for beskæftigelse. Det er vanskeligt for kommunerne at bryde denne onde cirkel, som har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger.

 

For at kunne udvikle indsatser, der styrker borgernes sundhed og beskæftigelsesmuligheder, er der brug for mere viden om såvel borgernes som kommunale medarbejderes sundhedsforståelser og opfattelse af samspillet mellem ledighed og sundhed, samt viden om, hvordan borgerne bedst inddrages i udviklingen af indsatser, der imødekommer deres behov.

 

Formål

Det overordnede formål med projektet Sammen ud af ledighed er at undersøge hvilke barrierer og muligheder der gør sig gældende for ledige borgere med komplekse sociale og helbredsmæssige udfordringer, i deres vej tilbage på arbejdsmarkedet og deres sammenhæng i behandlingsforløb. Projektet består af to delprojekter, som antager hver sit fokus.

Bedre beskæftigelse med sundhedskompetencer

Udfordringer med sundhedskompetencer har en væsentlig betydning for udsatte lediges beskæftigelsesmuligheder. I denne del af projektet, fokuseres der på at kortlægge sundhedskompetencer i gruppen og udvikle og teste indsatser til forbedring og håndtering af sundhedskompetencer blandt udsatte ledige med det formål at få dem i beskæftigelse.

Vulnerable unemployed citizens’ perspectives on coherency in care pathway

Dette delprojekt fokuserer på borgere i ressourceforløb. I ressourceforløb er kommunen ansvarlig for koordinering af borgerens involvering i sundheds-, social- og arbejdsmarkedsrettede indsatser. Projektet fokuserer på, hvordan borgerens egne opfattelser af denne koordinering, hvorvidt borgeren er blevet involveret i udformningen af forløbet og borgerens opfattelse af sammenhæng i deres forløb.

Metode

Det første delprojekt kombinerer kvalitative interviews, observationer af borgeres møder i rehabiliteringsteamet og spørgeskemaer om sundhedskompetence. Spørgeskemaerne og arbejdsevne i relation til funktionsnedsættelse måles igennem Health Literacy Questionnarie (HLQ) og Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ). De kvalitative interviews giver indblik i borgernes sundhedskompetencer, hvordan de oplever nuværende indsatser set fra et sundhedsmæssigt synspunkt og hvilken rolle sundhed og sundhedskompetence spiller i forhold til at komme i beskæftigelse.

Andet delprojekt er baseret i etnografisk feltarbejde og kvalitative interviews. Disse tilgange bruges for at undersøge borgernes egne perspektiver. Efter et indledende interview, vil forskere følge borgerne i deres møder med kommunen og sundhedssystemet. Observationerne af møder vil suppleres med gentagne interviews og generel kommunikation med borgeren vedrørende deres ressourceforløb.

Projektperiode

01.09.2021 – 31.08.2022

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Bevillingsgivere: Danske Regioner | Novo Nordisk Fonden | VELUX-fonden

Samarbejdspartnere: Odontologisk Institut, KU | Holbæk Sygehus, Region Sjælland | Høje-Taastrup Kommune

  

Sidst opdateret: 21.03.2023