Skip to main content

Monitorering af kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne

  • Projektleder: Nanna Schneekloth Christiansen

Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udsendt i alt 11 forebyggelsespakker indeholdende faglige anbefalinger, der skal medvirke til at kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde inden for særlige områder og kendte risikofaktorer. Forebyggelsespakkerne skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser og bruge ressourcerne der, hvor der er bedst viden om, hvad der virker.

Det primære formål med dette projekt var gennem en monitorering at undersøge, i hvilken udstrækning kommunerne i perioden 2013–2015 har implementeret flere af forebyggelsespakkernes anbefalinger  og med øget kvalitet? Monitoreringen har bestået af en baseline- (2013), midtvejs- (2014) og slutmåling (2015). For at kvalificere kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne er det sekundært undersøgt:

  • Hvordan implementeringen har udviklet sig over perioden, og om kommunerne har oplevet en højere kvalitet i implementeringen af indsatserne.
  • Hvordan ledelse og medarbejdere har oplever anvendeligheden og den konkrete brug af anbefalingerne.
  • Hvordan forebyggelsespakkerne blev anvendet som redskab til implementering af forebyggelsesindsatser.

Projektet baserede sig på omfattende spørgeskemaer, som blev sendt ud til alle landets kommuner af tre omgange over projektperioden. Derudover er der inddraget kvalitative interviews med udvalgte kommuner med henblik på at få et indblik i den praksis, hvormed forebyggelsespakkerne implementeres.

Projektperiode

Projektet blev afsluttet januar 2016 med publiceringen af den tredje rapport, der kortlagde kommunernes arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker over perioden 2013-2015.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af Kommunernes Landsforening.

Sidst opdateret: 01.08.2023