Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne

Kommunerne har det primære ansvar for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark. En af de centrale udfordringer for kommunerne er at etablere samarbejde omkring forebyggelse, både internt mellem forskellige forvaltningsområder og eksternt i forhold til eksempelvis foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsdrivende.

Politik og praksis-projektet undersøger med et antropologisk perspektiv, hvordan danske kommuner praktiserer og organiserer forebyggelse og sundhedsfremme for at nedbringe den sociale ulighed i sundhed.

Værdierne bag forebyggelsesarbejdet

Projektets formål var blandt andet at belyse de politiske og organisatoriske forudsætninger for vellykket forebyggelse og sundhedsfremme på kommunalt plan. Særligt har projektet haft opmærksomhed på de værdisætninger, der opstår i forebyggelsesarbejdet inden for tre praksisfelter: det politiske, det administrative og det projektmæssige.

Der er undersøgt, hvilke værdier og hvilken viden der ansporer de politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til social ulighed i sundhed i kommunerne. Samtidig har undersøgelsen belyst de videns- og værdimæssige overvejelser og diskussioner, der finder sted på det administrative niveau samt i forbindelse med implementeringen og evalueringen af konkrete tværgående projekter.

Disse forskellige kommunale praksisser er blive belyst gennem etnografiske metoder baseret på interviews og feltarbejde i fire kommuner med forskellige økonomiske, politiske og socioøkonomiske betingelser. Disse betingelser har betydning for de indsatser, der konkret gennemføres med henblik på at nedbringe den sociale ulighed i sundhed og for kommunernes forebyggelsesarbejde mere generelt.

Projektperiode

Projektet er afsluttet i 2014.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies