Skip to main content

FOKUS

På erhvervsuddannelser er 37 % daglige rygere og 20 % ryger lejlighedsvist. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ingen velfunderede statistikker for rygning på produktionsskoler (fra 1. august 2019 Forberedende Grunduddannelse), men andelen af dagligrygere er estimeret til at være højere end på erhvervsskoler.

De fleste erhvervs- og produktionsskoler har rygepolitikker, men indholdet i rygepolitikkerne varierer, og der er stor variation i hvordan og hvor meget de håndhæves. På nuværende tidspunkt er der ikke en national lovgivning, som har til formål at forebygge rygning for alle elever på erhvervs- og produktionsskoler. Derudover mangler der viden om effektive rygestopindsatser, der er velegnede på erhvervs- og produktionsskoler. Et dansk interventionsprojekt ”Trivsel, Fællesskab & Faglighed” har vist, at erhvervsskoler, der gør en særlig indsats for at styrke fællesskabet og de sociale relationer blandt eleverne, kan forhindre, at elever, der ryger lejlighedsvist, begynder at ryge dagligt. Indsatsen har imidlertid ikke haft effekt på rygestop. Der er derfor behov for at udvikle og afprøve en anden form for påvirkning af rygekulturen, hvor fokus er på rygeforebyggende rammer og på tilbud til de elever, der ønsker at få hjælp til rygeophør. 

Formålet med projekt FOKUS er at udvikle, indføre og evaluere en flerstrenget indsats, der både skal understøtte et røgfrit miljø og tilbyde hjælp til rygestop. Projektet er udviklet til erhvervsskoler, men efterfølgende tilpasset og inkluderer nu produktionsskoler. Målet er at minimere rygning blandt elever på erhvervsuddannelser og produktionsskoler (fra 1. august 2019 Forberedende Grunduddannelse).

Projektet omfatter konkrete tiltag, som har til formål at fremme elevernes trivsel og skabe en røgfri skoledag på erhvervs- og produktionsskoler. Tanken bag dette er, at en række tiltag, som foregår i hverdagen, kan skabe bedre rammer for at mindske rygning blandt eleverne.

Indsatsprogrammet kan overordnet inddeles i følgende hovedkomponenter:

 

  1. Indførsel af røgfri skoletid for hele skolen (som minimum fra skolestart og i fem måneder frem). Røgfri skoletid indebærer, at elever, ansatte og besøgende ikke må ryge inden for en fastsat tidsramme svarende til skoledagen, hverken på eller uden for skolens grund.
  2. Aktiviteter, der understøtter røgfri skoletid, herunder foredrag om tobak til elever og kursus i korte samtaler med unge til ansatte.
  3. Undervisningsforløb og konkurrence for udvalgte hold.
  4. Tilbud om rygestopforløb ved Stoplinien.

Projektet er designet som et randomiseret kontrolleret studie, hvilket betyder, at de deltagende skoler ved lodtrækning er inddelt i indsats- og sammenligningsskoler. Dette giver mulighed for at sammenligne hvor mange, der ryger, holdninger til rygning, samt skolerelateret trivsel på de skoler, der hhv. har modtaget og ikke har modtaget indsatskomponenterne.

Projekt FOKUS er udviklet på baggrund af konkrete erfaringer fra et pilotprojekt med deltagelse af ledere, lærere og elever fra forskellige erhvervsskoler samt erfaringer fra kommuner, patientforeninger og litteraturen på området. Projektet er pilottestet. Der gennemføres en kvalitativ procesevaluering samt en kvantitativ dataindsamling med henblik på at evaluere effekten af indsatsen. Effekten af projektet vil blive analyseret i en effektevaluering efter indsatsen er afsluttet i 2020.

Projektperiode

2017-2022.

Bevillingsgiver og samarbejdspartnere

Projektet støttes af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Projektet bakkes op af Danske Erhvervsskole og -Gymnasier (DEG) samt af Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO).

Til FOKUS-skoler

Video om spørgeskema

Til indsatsskoler

Video om kuliltemåling

Til indsatsskoler

Video om konkurrence

Sidst opdateret: 19.06.2020