Skip to main content

Evaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression for unge

Baggrund

LÆR AT TACKLE angst og depression (LaT) er en mestringsindsats, som har til formål at lære deltagerne at håndtere symptomer på angst og/eller depression i dagligdagen. LaT er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen på baggrund af en model, der er udviklet på Stanford Universitet, USA.

Kurset består af syv moduler, hvor der undervises i 2½ time ad gangen. Undervisningen gennemføres ud fra en detaljeret manual og varetages af to instruktører. LaT er baseret på et peer-to-peer koncept, hvilket betyder at instruktørerne har personlig erfaring med angst og/eller depression, så de kan fungere som inspiration og positive rollemodeller for deltagerne.

 

Formål

Evalueringen af LÆR AT TACKLE angst og depression til unge skal belyse:

  1. Implementeringen af kurset i de 39 deltagende kommuner
  2. Udviklingen i kursisternes angst-og depressionssymptomer samt deres self-efficacy målt før, under og efter deltagelse i kurset
  3. Effekten på tilknytning til uddannelse- og arbejde sammenlignet med en kontrolgruppe.

Metode

Evalueringen bygger på et mixed method evalueringsdesign, hvor forskellige kvantitative og kvalitative metoder og datakilder anvendes til at besvare evalueringsspørgsmålene og belyse indsatsen fra forskellige perspektiver.

 

Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne på kurset besvarer spørgeskemaer på tre forskellige tidspunkter: 1) baseline (før  kurset), 2) efter kursusopgør og 3) fem måneder efter kursusstart. Spørgeskemaerne måler blandt andet udviklingen i kursisternes mentale sundhed og self-efficacy samt deres tilfredshed med kurset.

 

Den kvalitative del af evalueringen består af seks casestudier baseret på interview med koordinatoren i kommunen, gruppeinterview med instruktørerne på kurset samt fokusgruppeinterview med kursusdeltagerne.

 

Ydermere består evalueringen af et registerstudie, hvor deltagernes sammenlignes med en kontrolgruppe for at belyse effekterne på kursisternes uddannelses-og arbejdsmarkedsstatus. Kontrolgruppen er etableret ved matche kursisterne med unge, som ligner kursisterne på udvalgte parametre, for at kunne sammenligne de to grupper. Analyserne er baseret på data fra en række forskellige registre vedrørende deltagernes sociodemografiske og helbredsmæssige karakteristika, herunder kontakt til psykiatrien, samtaleterapi hos egen læse og/eller psykolog og brug af udvalgte psykofarmaka.

 

Projektperiode

2017-2021
 

Bevillingsgivere og samarbejdspartnere

Komiteen for Sundhedsoplysning.

Sidst opdateret: 01.08.2023