Evaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge

LÆR AT TACKLE angst og depression (LaT) er en mestringsindsats, som har til formål at lære den enkelte borger at kunne håndtere symptomer på angst og/eller depression i dagligdagen. LaT er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen på baggrund af en model, der er udviklet på Stanford Universitet, USA.

Kurset består af syv moduler, hvor der undervises i 2½ time ad gangen. Undervisningen gennemføres ud fra en detaljeret manual og varetages af to instruktører. Instruktørerne er uddannet til at varetage undervisningen. Instruktørerne uddannes af Komiteen for Sundhedsoplysning og gennemfører et uddannelses- og certificeringsforløb. LaT er baseret på et peer-to-peer koncept, hvilket betyder at instruktørerne har personlig erfaring med angst og/eller depression, således at de kan fungere som inspiration og positive rollemodeller for deltagerne.

Formål

Evalueringen af LÆR AT TACKLE angst og depression til unge (LaT) har overordnet fokus på at afdække implementeringen af LaT, effekten af LaT og forholdet mellem implementering og effekt.

Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse, casestudier og et registerstudie.

  • Spørgeskemaundersøgelsen har fokus på at afdække LaTs effekt på deltagernes mentale sundhed, psykiske symptomer, symptomhåndtering self-efficacy mm.
  • Casestudiet skal afdække, hvilken betydning den organisatoriske setting har på rekruttering, fastholdelse og oplevet udbytte.
  • Registerstudiet har som formål at belyse hvor mange af deltagerne som det har deltaget på LaT, er blevet fastholdt i eller tilknyttet til uddannelsessystemet eller arbejdsmarked.

Metode

Evalueringen bygger på et mixed method evalueringsdesign, hvor forskellige kvantitative og kvalitative metoder og datakilder anvendes til at besvare evalueringsspørgsmålene og belyse indsatsen fra forskellige perspektiver.

Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne på kurset besvarer spørgeskemaer på tre forskellige tidspunkter ved 1) baseline før indsatsen, 2) efter kursusopgør og 3) fem måneder efter kursusstart.

Den kvalitative del af evalueringen består af seks casestudier baseret på interview med koordinatoren i kommunen, gruppeinterview med instruktørerne på kurset samt fokusgruppeinterview med kursusdeltagerne.

Ydermere består evalueringen af et registerstudie, hvor LaT data kobles til Elevregistret og DREAM databasen i Danmarks Statistik. 

Projektperiode

Evalueringen strejker sig over perioden 2017-2021

Evalueringsrapporten vil offentliggøres i slutningen af 2019. Resultater fra registerstudiet vil offentliggøres i 2020

Samarbejdspartnere

Evalueringen udarbejdes for Komiteen for Sundhedsoplysning.