Skip to main content

Evaluering af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til Partnerskaber på Forebyggelsesområdet

Trods stor tiltro til partnerskaber som en strategi, der skaber fælles løsninger og sammenhæng i indsatsen for at begrænse ulighed i sundhed, mangler der systematisk viden om, hvordan partnerskaber virker på folkesundhedsområdet.

I 2014 lancerede den daværende regering syv nationale mål for danskernes sundhed med strategien ”Sundere liv for alle – Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år” (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014). Sammen med de nationale mål for folkesundhed lancerede regeringen en partnerskabsstrategi og udbød en pulje på 120 millioner kroner, som over en fire-årig periode skulle medvirke til at understøtte opfyldelsen af de nationale mål gennem etablering af partnerskaber.

38 partnerskaber fik støtte fra puljen, hvilket er den største satsning indenfor partnerskabsbaserede interventioner på folkesundhedsområdet i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed evaluerer i samarbejde med Copenhagen Business School partnerskabspuljen.

Formål

Projektets overordnede formål er at undersøge, i hvilket omfang og hvordan de støttede projekter og partnerskabspuljen som helhed understøtter opfyldelsen af de nationale mål for folkesundhed. Evalueringen vil desuden søge at identificere de særlige forhold, der har betydning for partnerskabsstrategien og på den baggrund vurdere, hvilke potentialer og problemstillinger, der på et mere generelt niveau knytter sig til partnerskaber som strategi på folkesundhedsområdet.

Metode

Forskningsprojektets teoretiske udgangspunkt er realistisk evalueringsteori. Det empiriske materiale består af  spørgeskemadata og centrale projektdokumenter fra samtlige partnerskaber. Herudover er der udvalgt 10 partnerskaber på baggrund af en række variable, blandt andet variation i forhold til folkesundhedsmål, geografisk spredning, størrelse samt sektortilhørsforhold i partnerorganisationer. De 10 partnerskaber fungerer som cases i en kvalitativ dataindsamling, som skal bidrage med nuanceret viden om de organisatoriske processer, der foregår i regi af partnerskabspuljen. 

Projektperiode

2015-2018.

Samarbejdspartner og bevillingsgiver

Projektet udføres i samarbejde med lektor Holger Højlund fra Institut for ledelse, politik og filosofi på Copenhagen Business School. Evalueringen finansieres af Sundheds- og Ældreministeriet.

Publikationer

Se her

Sidst opdateret: 26.03.2019