Skip to main content

Evaluering af sikker psykiatri

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSPS) har bedt Statens Institut for Folkesundhed (SIF) om at evaluere projektet 'Sikker Psykiatri'. 'Sikker Psykiatri' er et nationalt demonstrationsprojekt, der har til formål at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien. Projektet arbejder med ”forbedringsmodellen” som en systematisk metode for forbedringsarbejdet på otte pilotenheder i Danmark og på Færøerne. Samtidig arbejdes der i projektet med ”gennembrudsmetoden” som en samlende ramme, der har til hensigt at accelerere forbedringsarbejdet gennem læring og erfaringsudveksling.

Formål

Formålet med evalueringen er at undersøge implementeringen af 'Sikker Psykiatri' med henblik på at uddrage læring og viden, der kan bidrage til at styrke forbedringsarbejdet i psykiatrien mere generelt. Evalueringen tager udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvilke forhold har betydning for implementeringen?
  • Hvordan og under hvilke omstændigheder virker 'Sikker Psykiatri' i praksis?

Metode

Evalueringens teoretiske udgangspunkt er realistisk evalueringsteori (Pawson & Tilley 1997). Realistisk evaluering fokuserer på de betingelser, hvorunder en indsats implementeres, og hvorigennem den opnår sin virkning. Dermed sættes blandt andet fokus på organisatoriske forhold samt de involverede aktørers ræsonnementer, praksis og sociale interaktioner.

I evalueringen anvendes en kvalitativ tilgang. Dataindsamling er foretaget ved semistrukturerede interviews, fokusgruppeinterviews og observationer på de otte psykiatriske enheder, der deltager i projektet.

Projektperiode

Evalueringen påbegyndtes i foråret 2016 og er afsluttet med en evalueringsrapport i februar 2018.

Samarbejdspartner

Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Sidst opdateret: 26.03.2019