Skip to main content

Hvordan har du det?

Den Nationale Sundhedsprofil er nationalt repræsentative undersøgelser af den voksne befolknings sundhed, trivsel og sygelighed. I sundhedsprofilen indsamles data om sundhed og sygelighed og forhold af betydning herfor, som ikke er tilgængelige i administrative registre. Sundhedsprofilen er gennemført i 2010, 2013 og 2017. I alle år har omkring 180.000 personer deltaget.

Database om sundhed, trivsel og sygelighed

Resultaterne er offentliggjort i en national database. Det er muligt selv at danne tabeller og figurer, og det er oplagt for eksempelvis kommuner og regioner at benytte databasen til sundhedsplanlægning.

Den nationale sundhedsprofil indeholder indikatorer for emnerne:

  • Helbred og trivsel
  • Sundhedsadfærd 
  • Sygelighed 
  • Kontakt til egen læge 
  • Sociale relationer

Hvem står bag

Den Nationale Sundhedsprofil er gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Materiale og metode

Alle tre undersøgelser er baseret på samme overordnede metode:

  • Der er gennemført en tværsnitsundersøgelse, der er nationalt, regionalt og kommunalt repræsentativ
  • Stikprøven omfatter borgere på 16 år eller derover med bopæl i Danmark
  • Der er udtrukket en stikprøve til hver region og en stikprøve der omfatter hele Danmark (en national stikprøve). Stikprøverne er gensidigt udelukkende
  • I 2017 foregik dataindsamlingen ved brug af en kombination af digital post og fysisk post. Invitation og link til et elektronisk spørgeskema blev sendt med digital post til alle, der var tilmeldt digital post. Personer, der ikke var tilmeldt digital post, fik tilsendt et fysisk papirskema. Personer, der ikke havde besvaret det elektroniske spørgeskema efter henvendelse med digital post, fik tilsendt et papirskema. I 2010 og 2013 fik alle udtrukne personer tilsendt et introduktionsbrev samt et papirspørgeskema med fysisk post. Det var desuden muligt at besvare et identisk spørgeskema på internettet (dog ikke i Region Midtjylland i 2010). I introduktionsbrevet blev det gjort klart, at deltagelse i undersøgelsen var frivillig, og at svarpersonen var sikret fuld anonymitet
  • De fem regioner og SIF har alle udsendt spørgeskemaer med 53 fælles kernespørgsmål (54 i 2013 og 52 i 2010)

I 2017 blev der i alt udsendt spørgeskemaer til 312.349 personer på 16 år eller derover med bopæl i Danmark. I 2013 blev der udsendt spørgeskemaer til 300.450 personer og i 2010 var den samlede stikprøvestørrelse 298.550 personer. I alle år blev der udsendt 25.000 spørgeskemaer i den nationale stikprøve. I 2010 og 2013 blev der inviteret 95.150 personer i Region Hovedstaden og 104.950 personer i 2017. I Region Sjælland blev der i alle år inviteret 34.000. I Region Syddanmark blev der udsendt spørgeskemaer til 56.300 personer i 2010 og 2013 og til 58.000 i 2017. I Region Nordjylland blev der inviteret 35.700 personer i 2010 og 2013 og 37.600 personer i 2017. I Region Midtjylland blev der udsendt 52.400 spørgeskemaer i 2010, 54.300 i 2013 og 51.999 i 2017.

Deltagelse

Overordnet er svarprocenten faldet fra 59,5 % i 2010 til 54,0 % i 2013 hvorefter den er stedet til 58,7 % i 2017. I alt besvarede 177.639 personer spørgeskemaet i 2010, 162.283 personer besvarede spørgeskemaet i 2013, og 183.372 personer besvarede skemaet i 2017.    

Læs mere om databasen

Klik her

Sidst opdateret: 01.02.2021