Skip to main content

DEMENS ID

Der er omkring 89.000 personer med demens i Danmark, og på grund af den demografiske udvikling er antallet stigende. Demens er en samlet betegnelse for omkring 200 forskellige sygdomme, hvor Alzheimer er den mest udbredte. Eftersom demens ikke kan helbredes, er pleje og omsorg den vigtigste behandlingsindsats. Derfor er der brug for redskaber, som kan hjælpe borgere med demens og deres familie til at mestre deres livssituation og sikre integritet og værdighed i sygdomsforløbet. Hvad bør man fx gøre som ægtefælle, hvis ens kone ikke vil være på plejecenteret og trygler om at komme hjem? Hvordan bør man som sundhedsprofessionel agere, når en beboer modsætter sig hjælp til at komme i bad? Desværre har vi fortsat en mangelfuld teoretisk forståelse af, hvad værdighed og integritet faktisk er for borger med demens og dermed utilstrækkelige praktiske indsatser til effektivt at fremme disse to mål.

Formål

Formålet med DEMENS ID er at støtte borgere med demens og deres familier i at mestre etiske dilemmaer i livet med demens. Det gør vi gennem et treårigt projekt, hvor vi på baggrund af en teoretisk og praktisk forståelse af etiske dilemmaer i livet med demens udvikler etik- og dialogredskaber, som støtter borgere med demens, deres familie og sundhedsprofessionelle i at træffe velovervejede, værdige valg om pleje og behandling.

Konkret har vi følgende mål:

  • Vi vil opnå solid videnskabelig og praktisk forståelse af de centrale etiske dilemmaer, som projektets tre målgrupper borgere med demens, deres familier og sundhedsprofessionelle møder i livet med demens.
  • Vi vil udvikle, afprøve og implementere konkrete etik- og dialogredskaber, som kan støtte målgrupperne i at træffe velovervejede etiske valg i livet med demens.
  • Vi vil udvikle praksis og styrke integritet og værdighed for alle borgere med demens og deres familier.

Forskningsdesign og metode

I DEMENS ID gør vi brug af et aktionsforskningsdesign, hvor vi i tæt samspil med borgere med demens, deres familier og sundhedsprofessionelle anvender humanistiske metoder til at udforske etiske dilemmaer forbundet med demens samt udvikler, afprøver og implementerer etik- og dialogredskaber til at støtte målgrupperne i at skabe værdige liv med demens

Organisation

Sigurd Lauridsen er forskningsleder på DEMENS ID, som gennemføres af en tværfaglig projektgruppe, som omfatter demensfaglige praktikere fra Rudersdal Kommune og Alzheimerforeningen samt humanistiske forskere fra Dansk Humanistisk Demensforskning og Statens Institut for Folkesundhed.

Forskningsprojekt starter i 2020 og sker i tæt samarbejde med borgere med demens, deres familier og sundhedsprofessionelle.

Sidst opdateret: 19.10.2023