Skip to main content

Dagtilbud som arena for sundhedsfremmeindsatser

Størstedelen af danske børn i 0-5-års alderen tilbringer en stor del af deres hverdag i dagtilbud. Meget af børns udvikling og læring finder sted her og deres sensoriske udvikling, bevægelse og motorik hænger sammen med de muligheder for udvikling, der er til stede her – både i form af fysiske rammer men også de sociale interaktioner, som de indgår i.

 

Dagtilbuddene spiller en central rolle i forbindelse med at fremme positiv trivsel, sundhed og udvikling hos børn i aldersgruppen, ikke mindst for børn med mindre gunstige opvækstvilkår. Samtidig er den danske forskning på området begrænset, som beskæftiger sig med sundhedsfremme og social ulighed blandt børn i dagtilbud, både fra et børne – og pædagogperspektiv. Dette aktualiserer behovet for forskning i børns forskellige forudsætninger for at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter, og i hvordan miljøet i dagtilbud kan understøtte en sundheds – og trivselsfremmende hverdag for alle børn.

 

Formål

Projektets formål er at skabe viden, der kan bidrage til fremtidig sundhedsfremmeforskning og praksis - med fokus på dagtilbudsområdet. Specifikt ønsker projektet at:

 

1) udforske børn i dagtilbuds perspektiver, herunder hvordan forskellige børn deltager og har forudsætninger for at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter.

 

2) undersøge hvordan de pædagogiske og fysiske rammer understøtter eller hæmmer dette.

 

3) bringe denne viden i spil i forhold til, hvordan den pædagogiske sundhedsfremmende praksis kan forbedres fremadrettet og ved design af fremtidige sundhedsfremmeindsatser med dagtilbud som arena.

 

Metode

Projektet er en kvalitativ undersøgelse, som indebærer en kombination af etnografisk feltarbejde og etnografiske interviews med pædagogisk personale samt ledere. Desuden inddrager projektet visuelle metoder, som egner sig til indsamling af empiri blandt børn i 2½-5-års alderen, herunder foto-eliciterede interviews og PhotoVoice.

 

Projektperiode

01-10-2022 - 31-03-2025

 

Samarbejdspartnere

KL og Center for forebyggelse i praksis

 

Bevilligsgiver

Novo Nordisk Fonden

Sidst opdateret: 16.05.2023