Skip to main content

Ph.d.-projekt: Metodemæssige udfordringer ved brug af data fra større befolkningsundersøgelser i Danmark

I Danmark er der en lang tradition med at gennemføre større, repræsentative spørgeskemaundersøgelser, som har til formål at belyse status og udvikling i befolkningens sundhed, sygelighed og trivsel. Disse befolkningsundersøgelser udgør en vigtig del af det løbende arbejde med at monitorere befolkningens sundhedstilstand og dermed bidrage med information, som er af afgørende betydning for planlægning og prioritering inden for det sundhedspolitiske område. Det er derfor essentielt, at data fra befolkningsundersøgelser er pålidelige og ikke begrænses af systematiske metodologiske udfordringer.

 

Formål:

Formålet er et undersøge validitet, reliabilitet og mulige udfordringer ved brug af data fra større befolkningsundersøgelser i Danmark.

 

Metode:

Datagrundlaget til projektet udgøres af både survey- og registerdata, hvor data til survey-delen kommer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen (2000-2017) og Den Nationale Sundhedsprofil (2017). Der ses blandt andet på studiedesign, herunder dataindsamlingsmetode, respondentkarakteristik og svarprocenter, betydningen af brugen af kalibrerede vægte, uoverensstemmelser over tid i panelbesvarelser samt uoverensstemmelser i sygdomsforekomster identificeret i hhv. spørgeskemaer og administrative sygdomsregistre.

Projektperiode:

2021-2024


Sidst opdateret: 18.07.2023