Skip to main content

Social ulighed i processerne omkring samt virkningen af en rygeforebyggende indsats

  • Tidligere ph.d.-studerende: Stine Glenstrup Lauemøller

Rygning blandt unge er en stor folkesundhedsmæssig udfordring. Studier viser, at jo tidligere rygedebut desto større skadelig effekt bl.a. fordi, at tidlig rygedebut fremmer risikoen for at forblive ryger i voksenlivet. Der er markant social ulighed i rygeforekomsten, hvor de med lavere uddannelsesniveau og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet oftere ryge. Den sociale ulighed i rygning er synlig allerede i 13-års alderen, hvor unge af forældre med lavere socioøkonomisk position ryger mere end andre unge. Det er derfor vigtigt at forebygge, at unge begynder at ryge. Både for at reducere den overordnede ryge-prævalens og den sociale ulighed i rygning.

X:IT blev første gang implementeret og evalueret i 2010-2013. Evalueringen viste at indsatsen kunne forebygge rygning blandt unge. Foreløbige resultater peger dog på, at indsatsen påvirkede elever forskelligt afhængigt af elevernes sociale baggrund. Hvor elever med lavere socioøkonomisk position ikke opnåede samme fordelagtige effekt, som de øvrige elever. Med afsæt i resultater er indsatsen blevet revideret.

Formål

Ph.d.-projektets formål er at undersøge hvordan, social ulighed i rygning konstrueres og fremtræder i ungdomslivet. Projektet fokuserer i den forbindelse på, om X:IT-indsatsen begrænser eller fremmer social ulighed i rygning. Dette vil blive adresseret i følgende delstudier:

  1. Hvordan implementerer lærerne komponenterne i X:IT, og hvilke forhold har betydning for implementeringsprocessen; herunder om indsatsen er meningsfuld for lærerne og i hvilken udstrækning og hvordan lærerne differentierer mellem eleverne i forbindelse med implementeringen af X:IT? 
  2. Hvilken betydning har det kulturelle ungdomsliv for de unges forhold til rygning, og hvilken indflydelse har X:IT herpå?
  3. Hvilke familieforhold medierer eller moderer sammenhængen mellem unges sociale baggrund og rygning?

Metode

I ph.d.-studiet kombineres forskellige metodiske tilgange og der vil både indgå empirisk materiale indsamlet gennem et etnografisk studie i form af deltagerobservation og interviews, samt data som indsamles gennem spørgeskema.

Projektperiode

Projektet er afsluttet 

Artikler og rapporter baseret på empiri fra projektet offentliggøres løbende.

Samarbejdspartner

Kræftens Bekæmpelse

Sidst opdateret: 18.07.2023