Skip to main content

Phd.-projekt: Mental sundhedsfremme på tværs af sektorer

Nationale og internationale befolkningsundersøgelser viser en tydelig forringelse af den mentale sundhed de seneste årtier. Blandt forskere og eksperter vokser anerkendelsen af, at mental sundhedsfremme er et vigtigt supplement til behandling og forebyggelse for at modvirke denne forringelse. Mental sundhedsfremme sigter mod at styrke de positive aspekter af mental sundhed gennem en salutogen tilgang og bør foregå på individ-, gruppe- og befolkningsniveau. På trods af en øget forskningsmæssig interesse for feltet omhandlende udvikling og implementering af interventioner og praksisser inden for mental sundhedsfremme, er litteraturen stadig mangelfuld på en række områder. Der er særligt brug for undersøgelser af operationaliseringen af interventioner og praksisser, som går på tværs af sektorer og professioner, samt processerne for opbygning af kapacitet til at løse opgaverne inden for mental sundhedsfremme.

Formål

Det overordnede formål med afhandlingen er at undersøge praksisser samt implementerings- og kapacitetsopbygningsprocesser inden for mental sundhedsfremme i en tværsektoriel kontekst. Afhandlingens empiriske objekt er implementeringen af initiativer og praksisser på tværs af partnerskabet ABC for mental sundhed i perioden 2017-2020. Afhandlingen bygger på tre delstudier med følgende formål:

  1. At beskrive overordnede karakteristika af mental sundhedsfremme initiativer, som partnerne i ABC for mental sundhed implementerer og undersøge lokale koordinatorers og stakeholderes oplevelser af implementeringsprocesserne og virkning af initiativerne.
  2. At undersøge hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder processerne i et aktionslæringsforløb kan styrke mental sundhedsfremme kapacitet i og på tværs af organisationer.
  3. At udvikle en taksonomi for rollerne, som indgår i praksisser inden for mental sundhedsfremme i en tværsektoriel kontekst, og at undersøge interaktionerne på tværs af rollerne under implementeringen af et aktionslæringsforløb.

Metode

Delstudie 1 er baseret på data fra en formativ procesevaluering af arbejdet i ABC for mental sundhed. Dataproduktionen foregik mellem 2017 og 2020 og indebar indsamling af online evalueringssurvey (i alt 128) fra partnerorganisationerne, fem individuelle interviews og 12 gruppeinterviews. Informanterne (n=15) var lokale projektkoordinatorer og stakeholdere fra fire udvalgte partnerorganisationer. Delstudie 2 og 3 er baseret på data, som blev produceret i forbindelse med pilotafprøvningen af et aktionslæringsforløb. Aktionslæringsforløbet var et samarbejde tværs af tre partnerorganisationer fra ABC-partnerskabet. Data består af 18 individuelle interviews, 10 telefoninterviews, to gruppeinterviews, observationer og dokumenter. Informanterne (n=21) var deltagere fra aktionslæringsforløbet og ledere fra deltagende organisationer.

 

Projektperiode

Projektperiode: 01.04.2019 – 30.04.2022

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Samarbejdspartnere: Partnerskabet ABC for mental sundhed

Bevillingsgivere: Nordea-fonden

Ph.d.-afhandling

Find her

Implementing Mental Health Promotion Initiatives — Process Evaluation of the ABCs of Mental Health in Denmark

Artikel 1

The workings of an action learning program for building mental health promotion capacity – A realist evaluation

Artikel 2

Intersectoral mental health promotion – A practice-oriented taxonomy of roles and a study of intersectoral dynamics

Artikel 3

Sidst opdateret: 21.03.2023