Skip to main content

Uderum og landskab

Nyt SUND er placeret i smuk natur med fredet skov (Fællesskoven) på begge sider. Mod syd løfter bygningen sig hen over det naturbeskyttede vandmiljø ved Killerup Rende. Da landskabet omkring Nyt SUND således er noget ganske særligt, er der arbejdet meget på at få skabt et visuelt udtryk, som tager hensyn til og spiller sammen med den eksisterende natur.

Her ses bygningsmasserne omgivet at naturen 

Naturen omkring Nyt SUND bliver derfor flettet ind i bygningen via beplantning, så den både rent fysisk og visuelt forbindes med den omgivende skov. Passager under bygningen skal på samme måde sikre den visuelle forbindelse på tværs af byggeriet og skabe gode opholdsarealer. 

Fra næsten alle funktioner i bygningen får man et udkig til naturen, og uformelle mødesteder og studiezoner placeres med kig til de unikke omgivelser. Imellem bygningskroppene etableres gårdhaver med terrasser, som igen bidrager til et godt indeklima med lys og transparens. 

View til gårdrum 

Aktive udearealer

Det grønne og blå element fra henholdsvis skov, Killerup Rende og regnvandsbassiner, integreres med de nye bygninger, så der skabes en sammenhæng, der gør, at man også får lyst til at bruge udearealerne. 

Inde mellem bygningskroppene etableres gårdhaver, og under bygningerne på terræn vil naturen også blive trukket tæt ind under bygningen. Her vil den danne ramme om uderum og områder til møder og legende bevægelse samt cykelparkering, hvor cyklen kan holde i tørvejr.

Som en del af Active Living-konceptet vil et rigt system af gang- og cykelstier ligeledes opfordre til daglig brug af omgivelserne, så også de kan bidrage til et sundt og aktivt arbejds- og studiemiljø.


Hensynet til natur og dyreliv

Der er  i samarbejde med Odense kommune samt Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en plan for, hvordan det eksisterende landskab kan spille sammen med byggeriet og på sigt udvikle både kreative og naturmæssige kvaliteter og oplevelser. 

Eksempelvis er højden af Nyt SUND-bygningen nøje afstemt med de omkringliggende trækroner, så flagermusene i Fællesskoven kan passere frit over bygningen. Anlæg af cykel- og gangstier i området skal på samme måde tilpasses hensynet til naturen.

Det er også af hensyn til dyre- og plantelivet i Killerup Rende og Fællesskoven, at grundvandsspejlet ikke må ændres. Det overskydende regnvand fra Nyt SUND og NYT OUH skal desuden håndteres på området. Det tænkes derfor udnyttet til etablering af små regnvandsbassiner og vandhuller fortrinsvis på den sydlige side af Killerup Rende. 

Ved meget kraftige regnskyl vil vandhullerne flyde sammen og danne større søer og våde enge.  På den måde kan der opstå helt nye levesteder for planter og dyr og dermed sikres udvikling af en rig og variereret natur. På sigt kunne dele af området udvikle sig til et §3 område efter Naturbeskyttelsesloven.

Regnvandsbassin

 

 

Sidst opdateret: 05.01.2021