Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Event

Online seminarrække

I foråret tilbyder Center for Sundhedsfilosofi og Etik en seminarrække hvor tre forskere præsenterer nogle af centerets centrale forskningskompetencer. Seminarrækken foregår online, den er åben for alle, og man kan deltage i et eller flere af foredragene alt efter interesse.

Af Center for Sundhedsfilosofi og Etik, , 23-02-2021

Etik i klinikken – fra regulering til partnerskab
Anne-Marie Søndergaard Christensen | 23. marts 2021, 14.00-15.15

I den kliniske etik undergår i disse år en udvikling hvor en kvasi-juridisk og regulativ opfattelse af bioetik
suppleres med en mere inddragende og situeret etik. Med udgangspunkt i den dominerende forståelse af bioetik,
vil oplægget præsentere denne alternative tilgang til sundhedsetik, der baserer sig på partnerskab mellem
sundhedsprofessionelle og patienter, en respekt for en diversitet af værdier samt en nuanceret forståelse af
hvordan etiske problemer og værdier kan udfolde sig på forskellig vis i specifikke kliniske kontekster. Oplægget vil
belyse hvordan dette åbner for nye måder at arbejde med etik i klinikken, og hvordan kontekstsensitiv
sundhedsetik kan indgå i forskningsetiske overvejelser.

Tilmelding: https://event.sdu.dk/cfseonlineseminaramsc

 

På kanten af sygdom
Søren Harnow Klausen | 13. april 2021, 14.00-15.15

Hvornår er man syg, og hvornår har man det ”bare” dårligt? Det er langtfra kun en strid om ord. Spørgsmålet om
hvad der skal til for at man – på godt og ondt – kan blive ”anerkendt” som syg, har stor betydning for
behandlingspraksis, sundhedsprioriteringer og sundhedskommunikation. Det er særligt presserende i forbindelse
med psykiske lidelser, hvor grænsen mellem det patologiske og mere normale reaktioner på vanskelige
livsforhold fremstår uklar og foranderlig. Men problemet viser sig også i forbindelse med f.eks. funktionelle lidelser
og med genetisk betingede sygdomsrisici. Det er også påfaldende at begrebet sårbarhed i dag bruges i langt
større omfang end tidligere. Foredraget præsenterer hovedsynspunkter på forholdet og grænsen mellem sygdom,
mistrivsel og sårbarhed og bruger dem til at belyse aktuelle praksisser og udfordringer i sundhedsvæsenet. Det er
hverken muligt eller nødvendigt at skabe enighed om naturen af sygdom og mistrivsel; men alene større klarhed
over begreberne og gensidig forståelse af synspunkterne kan gøre en positiv forskel.

Tilmelding: https://event.sdu.dk/cfseonlineseminarshk

 

Ulighed og prioritering i sundhedsvæsnet
Lasse Nielsen | 27. april 2021, 14.00-15.15

Det er en kerneværdi i det danske sundhedssystem, at der skal være åben og lige adgang for alle. Det er
således ikke intentionen, at sundhedsydelser skal lede til mere ulighed i sundhed. Men ikke desto mindre er der
grund til at tro, at den lige adgang til sundhedsydelser afføder markante uligheder i sundhed. Oplægget giver et
indblik i, hvorfor ulighed i sundhed opstår som følge af det offentlige sundhedssystem, og hvorfor det udgør et
afgørende problem for social retfærdighed i Danmark. Oplægget argumenterer for, at en retfærdig fordeling af
sundhedsydelser i princippet ville give særlig prioritet til de dårligst stillede i samfundet, og spørger derpå, om det
er en mulig løsning i praksis.

Tilmelding: https://event.sdu.dk/cfseonlineseminarln

 

Redaktionen afsluttet: 23.02.2021