Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Aktuelt forskningsprojekt

Ældrevelfærd og alkohol - En vanskelig cocktail

Nu afsluttes det tværfakultære forskningsprojekt 'Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail' efter tre års tæt samarbejde med hjemmepleje, plejehjem, deres personale og beboerne. Med projektet har man fået en nuanceret viden om borgeres og personalets opfattelse af alkohol på plejehjem og i hjemmeplejen, som er blevet brugt til at udvikle værktøjer der skal fremme borgernes velbefindende.

Hvordan skal plejepersonalet på én gang tage hensyn til de ældre borgeres sundhed, livskvalitet og selvbestemmelse? Og hvordan kan man hjælpe personalet til at forstå og handle ud fra de ældres ønsker og behov, uden at det får en urimelig arbejdsbelastning? Projektet Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail har siden 2018 undersøgt disse spørgsmål i samarbejde med seniorforvaltningen i Vejle Kommune. Vi har set særligt på omgangen med alkohol, fordi ældres alkoholforbrug er voksende og dermed også udgør en voksende udfordring for ældreplejen, og fordi alkohol har en meget flertydig værdiladning. Det forbindes med fest, livsglæde og frisind og indgår i vaner og ritualer, men udgør samtidig en sundhedsrisiko for de ældre. Alkohol er derfor et særligt tydeligt eksempel på de vanskeligheder som plejepersonalet generelt er konfronteret med, når det skal balancere forskellige hensyn og finde en passende måde at handle på, på områder hvor det er svært at opstille almene regler. 

Projektet metodiske tilgang

Projektet bygger på observationer og interviews med borgere, personale, ledere og pårørende fra forskellige enheder i Vejle Kommune – plejecentre, hjemmepleje, praktisk bistand og midlertidige pladser. Det bygger tillige på – og efterprøver – en teoretisk antagelse om at velbefindende skabes i en løbende afstemnings- og tilpasningsproces (Klausen 2018), som ofte har karakter af en samskabelsesproces. Vi har arbejdet både teoretisk og praktisk med at identificere og fremme en særlig ’velfærdskompetence’ som bl.a. involverer empati og evnen til at skifte mellem forskellige perspektiver (Engelsen, S. (in press)). En anden grundlæggende antagelse er at andre end moralske værdier spiller en væsentlig rolle i ældreplejen. Vi har anvendt en taksonomi over forskellige typer af værdier til at analysere samtaler og anden interaktion mellem personale og borgere (Klausen et al. (in press)).

Et vanskeligt men ikke udbredt problem

Blandt de vigtigste resultater af projektet kan nævnes at det har vist sig at alkohol og alkoholproblemer endnu ikke lader til at være særligt udbredt i ældreplejen, bl.a. fordi evnen og lysten til at indtage alkohol for mange aftager med alderen. Emnet fylder alligevel en del i personalets bevidsthed, og problemerne kan være vanskelige at håndtere når de faktisk forekommer. Alkohol og alkoholbrug er desuden vigtigt for en del mandlige ældre borgeres, da det indgår i deres forsøg på at bevare deres selvstændighed og maskuline identitet (Klausen et al. (in press). I mange tilfælde spiller snak om alkohol, og de dermed forbundne ritualer, en langt større rolle end selve indtaget, og nogle enheder har gode erfaringer med at erstatte alkohol med alkoholfri drikke.  

De mange forskellige typer ældre borgere som personalet skal yde omsorg for, og som kan være tvunget til at leve tæt sammen på plejecentrene, udgør i sig selv en udfordring. Det gælder både de mange ældre med demens, men nok så meget også intellektuelt stærke ældre, der både kan lide af kedsomhed og være vanskelige at omgås for personalet, som ikke altid føler sig på omgangshøjde med dem. 

Ny hensigtsmæssig forståelse af selvbestemmelse

Vi har kunnet konstatere at hensynet til de ældre borgeres selvbestemmelse tages meget alvorligt af personale og ledere, men at det også forstås meget firkantet. Derfor opleves det også som en spændetrøje, og giver anledning til skrupler, fordi det synes at stå i kontrast til de praktiske løsninger der faktisk udvikles. Med baggrund i ideen om samskabelse og nye teorier om relationel autonomi (Klausen et al. (in press)) arbejder vi på at skabe en mere hensigtsmæssig forståelse af selvbestemmelse.

Den meget rigide forståelse af selvbestemmelse er et eksempel på en mere generel tendens til at tænke meget kategorisk og anlægge et meget vurderende eller dømmende perspektiv på situationerne. På baggrund af vores iagttagelser har vi argumenteret for at man skal være tilbageholdende med at se alt med etiske briller, hvilket kan gøre en blind for mere praktiske løsninger og det som situationen faktisk kalder på (Christiansen & Klausen (in review)).

Værktøjer der kan fremme borgernes velbefindende

Vi har også konstateret at man kan vide både for meget og for lidt om de ældre: Der er for begrænset fokus på personlige og eksistentielle forhold ved indflytningssamtaler, og videregives for lidt information herom. Men samtidig er der en tendens til at videregive erfaringer med angiveligt problematiske sider af de ældre, og dermed låse dem fast i bestemte roller og gøre personalet forudindtaget. Der er også en tendens til at overse at ældre fortsat udvikler sig og f.eks. får nye værdier og interesser – en tendens der ikke mindst ses hos pårørende. Det er et generelt problem at ældre for sjældent forstås på deres egne præmisser (Klausen 2020); det viser sig også i den praktiske omgang mellem ældre, pårørende og plejere. 

Ud fra analyser af empirien og anvendelse og udvikling af teori har vi udviklet forslag til værktøjer, der kan gøre det lettere for personalet at fremme borgernes velbefindende: Råd og retningslinjer for omgangen med alkohol, vejledninger til at gennemføre mere dybtgående og eksistentielt orienterede samtaler med borgerne, tips til at forstå borgernes ret til selvbestemmelse på en passende måde og huskekort der kan hjælpe til at føre meningsfulde samtaler med borgere som man ellers ikke er på bølgelængde med. Vi har også optaget videoer med eksempler på vanskelige situationer og mere eller mindre hensigtsmæssige måder at gå til dem på. Værktøjerne er udviklet og testet med inddragelse af forskellige medarbejdergrupper.  

 


Relevante udgivelser


FORSKNINGSARTIKLER:

 • Klausen, S. H., Christiansen, R., Emiliussen, J. & Engelsen, S. (in press) “Emotions and Values In Practice. The Case of Elderly Care Klausen”, in Danish Yearbook of Philosophy.
 • Klausen, S. H., Christiansen, R., Emiliussen, J. & Engelsen, S. (in press). “Dimensions of Older Male Existence Seen Through The Prism of Alcohol Use”. In Munk, K. (ed.): The Old Man. Continuity and Change. Aarhus: Aarhus University Press
 • Klausen, S. H., Engelsen, S., Christiansen, R. & Emiliussen, J., 2020, “Elderly Wellbeing and Alcohol - A Tricky Cocktail”, in International Journal of Qualitative Methods. 19, s. 1-8 https://doi.org/10.1177/1609406920931687
 • Emiliussen, J., Christiansen, R., Engelsen, S.  & Klausen, S. H . (in review). ”Alcohol in long-term care homes – a qualitative investigation with residents, relatives, care workers and managers." Submitted to Nordic Studies on Alcohol and Drugs.
 • Emiliussen, J., Christiansen, R., Engelsen, S. & Klausen, S. H (in press) “We're all in it! Phenomenological Qualitative Research and Embeddedness”, International Journal of Qualitative Methods.
 • Emiliussen, J., Christiansen, R., Engelsen, S.  & Klausen, S. H . (in review). ”The good life in care  homes”. Submitted to Ageing International
 • Engelsen, S., Christiansen, R. & Emiliussen, J. 2019. ”Etikkens kuperede terræn: etiske principper og etisk kompetence i socialt arbejde”, in Tidsskrift for Arbejdsliv. 21, 3, s. 11-25
 • Christiansen, R. & Klausen, S. H. (in review). “When Ethics Gets in the Way. On the Limitations and Risks of Implementing Ethical Principles in Practice”. Submitted to Journal for Ethics and Moral Philosophy.
 • Klausen, S. H. 2018. “Ethics, Knowledge, and a Procedural Approach to Wellbeing”. Inquiry DOI: 10.1080/0020174X.2018.1529619
 • Klausen, S. H. (in press) ”Det gode ældreliv på alderdommens præmisser” [The good life in old age based on its own premises” in Emiliussen, J. & Klausen, S. H. (eds.). Ældrevelfærd Samtidsperspektiver på aldring og det gode ældreliv. Aalborg: Aalborg University Press
 • Emiliussen, J. (in press) ”Hvordan kan man tale med ikke-demente borgere i ældreplejen? Et bud på en spørgsmålsdrevet tilgang til håndtering af intellektuelle behov hos ældre mennesker” in Emiliussen, J. & Klausen, S. H. (eds.). Ældrevelfærd Samtidsperspektiver på aldring og det gode ældreliv. Aalborg: Aalborg University Press
 • Engelsen, S. (in press) ”Stemningers betydning for ældres velbefindende”, in Emiliussen, J. & Klausen, S. H. (eds.). Ældrevelfærd Samtidsperspektiver på aldring og det gode ældreliv. Aalborg: Aalborg University Press
 • Engelsen, S. 2018. “Feeling Value: A Systematic Phenomenological Account of the Original Mode of Presentation of Value”, in The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy. Parker, R. K. B. & Quepons, I. (red.). London: Routledge, 17 s. Bind 16.
 • Engelsen, S. “A phenomenological critique of attitude-dependent accounts of value inspired by Max Scheler“, 31 dec. 2020, in Appraisal. 12, 1
 • Engelsen, S. 2020. “Etiske færdigheder”. Pædagogers kompetencer: Mellem etik, dannelse, relationer og metodologi. Cecchin, D. & Sieling, V. (red.). København: Akademisk Forlag, s. 423-438.
 • Engelsen, S. (in press) ”Gruppe-ekspertise i pædagogik med henblik på omsorgsarbejde”. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse.
 • Engelsen, S. (in review) “The Epistemic Role of Emotions in Value Sensitivity” Engelsen, S., Journal of Phenomenological Psychology.

 

BØGER:

 • Emiliussen, J. & Klausen, S. H. (red.) (in press). Ældrevelfærd Samtidsperspektiver på aldring og det gode ældreliv. Aalborg: Aalborg University Press
 • Engelsen, s. 2018. Etiske færdigheder i pædagogisk praksis, Dafolo. 132 s.

 

FORMIDLINGSARTIKLER:

 

IN PREP:

 • Christiansen, R. (in prep.). “The Risks Inherent in Relying Exclusively on Normative Ethics – Broadening the Horizons of Moral Philosophy”
 • Christiansen, R. (in prep.). “Values in Human Interaction – The Complexity of a Real-Life situation”
 • Christiansen, R. & Søgaard, A. (in prep.) “Bring Me My Alcohol! – On the Continuum of Pleasure and Pain”

 

 

Projektgruppe
Søren Harnow Klausen, projektleder

PURE.dk

Jakob Emiliussen, postdoc

PURE.DK

Søren Engelsen, postdoc

PURE.DK

Regina Christensen, Ph.d.-studerende

PURE.dk

Anette Søgaard Nielsen

PURE.dk

Redaktionen afsluttet: 23.04.2021