Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Fokus på fritidstilbud til udsatte børn og unge

CISC har gennem en toårig periode stået for en evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune, som er et tilbud til børn og unge mellem 6 og 18 år, der lever under sociale, økonomiske og/eller kulturelle forhold som gør, at de ikke deltager i et fritidstilbud.

Det overordnede formål med Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune er at arbejde metodisk med at hjælpe de udsatte børn og unge, som ikke deltager i et fritidstilbud, med at få et indhold i fritiden.

De konkrete mål for projektet er,

  • at øge andelen af udsatte børn og unges deltagelse i fritidstilbud,
  • at styrke udsatte børn og unges netværksdannelse,
  • at øge udsatte børn og unges livskvalitet gennem fysisk og social aktivitet,
  • at sikre en øget forældreopbakning til børnene / de unges fritidsliv, og
  • at udarbejde metoder til inkludering af udsatte børn og unge i fritidstilbud.

 
Evalueringens formål og metode

Fritidspas gennemføres i et samarbejde mellem kommunale institutioner og foreninger og mellem forskellige kommunale forvaltninger og enheder i kommunen. Sådanne indsatser kan ikke afgrænses til én institution og én forvaltning, fordi indsatserne skal integrere de forskellige steder og sammenhænge, hvor børn og unge lever og færdes.

Opgavens karakter nødvendiggør derfor koordination mellem forskellige organisationer og forvaltningsområder. Det antages derfor, at karakteren af denne koordination er afgørende for, hvor effektiv den konkrete indsats er. Koordination er således ønskværdig, hvis resultaterne deraf er større og bedre end resultaterne af beslutninger og handlinger, der er truffet af forskellige aktører uafhængigt af hinanden.

Evalueringen af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune har derfor haft et todelt sigte:

  1. For det første har der været fokus på at evaluere, om og hvordan der blandt de involverede parter er etableret en fælles forståelse for problemstillingen og arbejdsmetoder, når det frivillige foreningsliv møder den kommunale og pædagogiske verden.
  2. For det andet har der været fokus på at evaluere, hvordan der er etableret et tværsektorielt samarbejde omkring projektet internt i kommunen.

Evalueringen har stået på over en toårig periode fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Evalueringen er gennemført ved en række interviews med centrale aktører i projektet, der repræsenterer eller kommer fra såvel Fredericia Kommune som idræts- og fritidsforeninger, der deltager i projektet, samt ved en mindre spørgeskemaundersøgelse, hvor alle personer, der har været involveret i realiseringen af projektet, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema. Evalueringen er især inspireret af teori om, hvilke faktorer der er fremmende for en implementering af et projekt, samt teori om hvad der har betydning for et partnerskab mellem forskellige aktører.

 
Bjarne Ibsen, Heide Trankjær Bøndergaard og Peter Mindegaard: Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. 
Movements, 2015:4 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 16.04.2015