Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
PH.D.-PROJEKT

Værdier i Menneskelige Interaktioner: En sprog- og værdianalyse

Ph.d.-afhandlingen er et delprojekt under projektet Ældrevelfærd og Alkohol: En Vanskelig Cocktail under ledelse af Søren Harnow Klausen. I projektet har vi undersøgt livskvaliteten blandt ældre på plejecentre og ældre boende i eget hjem.

Af Regina Christiansen, 30-08-2021

I afhandlingen kombineres en filosofisk sprog- og værditeori med en empirisk undersøgelse. Afhandlingens forskningsspørgsmål er (1a) ’Hvilken rolle spiller personers opfattelser og forståelse af værdier for kommunikation og sociale interaktioner på ældreområdet? (1b) Hvilken betydning har personers opfattelser og forståelse af værdier for etisk praksis?

I projektet Ældrevelfærd og Alkohol er der indsamlet empirisk materiale gennem observationer af den daglige praksis på plejecentre og ved udekørende hjemmepleje og, derefter, foretaget semistrukturerede kvalitative interviews med hhv. plejepersonalet, ældre borgere, pårørende og ledere på plejecentrene. Det indsamlede materiale danner grundlag for undersøgelsen i ph.d.-afhandlingen.

Til at besvare forskningsspørgsmålene for afhandlingen er det empiriske materiale analyseret ved at anvende en sprog- og værditeori, udviklet af Ray Jackendoff. Teorien er operationaliseret og anvendt som et værktøj til at undersøge deltagernes opfattelser og forståelser af værdier i sociale interaktioner og kommunikation. Værditeorien forstår værdier som elementer i et kulturspecifikt værdisystem der danner grundlag for at tilskrive situationer, personer og handlinger værdi.

Relevante publikationer

(Christiansen, R.) Values in Human Interaction: The Complexity of a Real-Life Situation (Philosophical Psychology, in review)

(Christiansen, R. and Søgaard N., A,) Bring Me My Alcohol: On the Continuum of Pleasure and Pain (Nursing Philosophy, in revision)

(Christiansen R. and Klausen, S.) When Ethics Get in the Way - The Limitations and Risks of Implementing Ethical Principles in Practice (Journal for Ethics and Moral Philosophy, in review)

(Christiansen, R.) Practical Insights into the Concepts of Thick and Thin in Social Interaction (Emotions and Society, in review)

Kom til Ph.D.-forsvar den 27. oktober 2021

Kl. 13.00 i lokale O96 på SDU Odense

Regina Christiansen, Ph.d.-studerende

PURE.dk

Anne-Marie Søndergaard Christensen, vejleder

PURE.dk

Søren Harnow Klausen, vejleder

PURE.dk

Anette Søgaard Nielsen, vejleder

PURE.dk

Redaktionen afsluttet: 30.08.2021