Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Nye publikationer fra CISC

Mange ny publikationer, både artikler og rapporter, er udgivet i de første måneder af 2019.

ARTIKLER

 

CISC har i begyndelsen af året fået udgivet to artikler i det videnskabelige tidsskrift VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.

Den første artikel udspringer af det europæiske forskningsprojekt Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe (SIVSCE), som blev afsluttet i 2018 og som CISC har stået i spidsen for:

Democratic Participation in Voluntary Associations: A Multivel Analysis of Sports Clubs in Europe / Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund, Svenja Feiler, Christoph Breuer, Ørnulf Seippel, Jan-Willem van der Roest, Jeroen Scherder.
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (2019)
DOI https://doi.org/10.1007/s11266-018-00088-y  

Den anden artikel udspringer af projektet Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor:

Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen. Taking Care of the Refugees: Exploring Advocacy and Cross-sector Collaboration in Service Provision for Refugees.
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (2019)
DOI https://doi.org/10.1007/s11266-019-00097-5  FYSISK AKTIVITET I SKOLEN
Mangel på ledig tid i idrætshallen kan være en barriere for at få børn og unge til at dyrke fysisk aktivitet i skoletiden. Undersøgelser har imidlertid vist, at idrætsfaciliteterne ofte ikke udnyttes i det omfang, det umiddelbart kunne se ud til ud fra bookingen, fordi brugerne ikke møder op til den bookede tid.

I artiklen herunder foreslås forskellige tiltag for bedre at kunne udnytte denne overskydende kapacitet i idrætsfaciliteterne.

Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse. Er der plads til mere? Fysisk aktivitet i skolens idrætsfaciliteter. MOV:E, nr. 7, 2018. Side 61-67.

Se artiklen her:
https://www.epaper.dk/fiibl/move-7/ 


RAPPORTER

 

UNDERSØGELSE AF IDRÆTSPULJEN UNDER ÅBEN SKOLE I ODENSE KOMMUNE
Idrætsforeninger i Odense Kommune har siden 2015 haft mulighed for at søge midler i en såkaldt Idrætspujle med sigte på at samarbejde med skoler om aktiviteter under Åben Skole.

Undersøgelsen her har til formål at belyse både elevernes, skolernes og idrætsforeningernes udbytte af samarbejdet omkring ’Åben Skole aktiviteter’. Ligeledes skal undersøgelsen pege på, hvilken betydning Idrætspuljen har for samarbejdet mellem skolerne og foreningerne.

Christian Røj Voldby, Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen. Undersøgelse af Idrætspuljen under Åben Skole i Odense Kommune. Movements, 2019:1

Rapporten kan hentes her


UNDERSØGELSE AF PROJEKTET HOLD HJERNEN
Hold Hjernen Frisk er et pilotprojekt, der har til hensigt at omsætte forskningsbaseret viden om, hvordan man holder hjernen frisk ved hjælp af såvel fysiske som mentale aktiviteter.

Den organisatoriske model for projektet går ud på at skabe et samarbejde mellem offentlige institutioner på den ene side og frivillige organisationer, foreninger samt frivillige på den anden side. Dels på det overordnede ledelsesniveau, dels – og vigtigst – på det lokale aktivitetsniveau, hvor foreninger og biblioteker har ansvaret for projektets aktiviteter for ældre.

Denne form for samarbejde, som ’Hold Hjernen Frisk’ bygger på, betegnes i den internationale forskning og litteratur som co-production eller co-design, der i Danmark er blevet oversat til samproduktion eller samskabelse.

Denne undersøgelse har som formål at få viden om og reflektere over, hvordan samarbejdet om ’Hold Hjernen Frisk’ mellem de offentlige institutioner og frivillige organisationer, foreninger samt frivillige fungerer, for at kunne identificere de forhold ved den organisatoriske model, som har betydning for et velfungerende samarbejde, med sigte på at give anbefalinger til, hvordan projektet bedst organiseres.

Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas og Bjarne Ibsen. Organiseringen af ’Hold Hjernen Frisk’. Movements, 2019:2

Se projektbeskrivelse og hent rapporten her


DELTAGELSE I KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSAKTIVITETER
Yderligere to publikationer er publiceret i tilknytning til Undersøgelse af deltagelsen i kultur-, fritids, og idrætsaktiviteter i Næstved Kommune – en analyse af Næstved Kommunes foreningsundersøgelse og en ’Kort Fortalt’ publikation, som formidler konklusionerne fra undersøgelsen i kort form.

Bjarne Ibsen. Foreningslivet i Næstved Kommune. Analyse af Næstved Kommunes foreningsundersøgelse.
Movements, 2019: 3

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby og Marlene Rosager Lund Pedersen. Fritidsvaner i Næstved Kommune. Rapport om børn og voksnes deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter – Kort Fortalt.

Alle publikationer fra undersøgelsen i Næstved Kommune kan ses her


SQUASH SPORTENS HISTORIE I DANMARK
Squash sportens rødder går tilbage til Storbritannien i starten af 1800-tallet, men først i 1936 gjorde den sit indtog i Danmark.

Denne rapport er et forsøg på både at beskrive, vurdere og analysere, hvordan et af de mindre af DIF`s specialforbund, Dansk Squash Forbund, DSqF, er opstået.

Metoden bag fremstillingen kan betegnes som værende både kronologisk og diskursanalytisk inspireret. Dette betyder, på den ene side, at udviklingen nogenlunde kronologisk følges fra det tidspunkt, hvor squashspillet blev introduceret i Danmark, og frem til perioden efter at spillet havde opnået organisering i et forbund. Det drejer sig om en periode på lidt over 50 år. På den anden side er materialet i et vist omfang diskursanalytisk opdelt. Det betyder, at materialet er opdelt i forskellige tematikker, der hver især udgør en lille del af helheden. Indledningsvis er det valgt at komme med en kort fremstilling af squashsportens internationale og engelske historie, da denne har haft betydning for dansk squash. Det afspejler sig både undervejs og i det afsluttende kapitel, hvor trådene samles i analyse og perspektivering.

Peter Mindegaard. Dansk Squash – foregangsmænd, foreninger og forbund. Movements, 2019:4

Rapporten kan hentes her

Foto: Colourbox

Nyheder fra CISC

Tilmeld dig CISC nyhedsmail

Redaktionen afsluttet: 11.03.2019