Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

My Playground

Skæv, overraskende og skulpturel arkitektur har beriget leg og samvær mellem børn, unge og voksne på My Playground i fire forskellige bymæssige kontekster.

Intentionen med udviklingen af MY PLAYGROUND – et midlertidigt lege byrumsdesign der blev udviklet af Gustin Landskab i forbindelse Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - var at gentænke legepladsen. Denne arkitektoniske gentænkning af legepladsen faldt ud til legens fordel. My Playgrounds skæve og overraskende byrumsdesign har bidraget til at børn, unge og voksne har leget på nye måder – både sammen og hver for sig - i de fire byer som dette midlertidige legende byrum besøgte på dets rejse igennem Region Midtjylland.

Med denne forskningsbaserede undersøgelse, som er gennemført af legeforsker Lise Specht Petersen, tegnes et tydeligt billede af My Playgrounds potentiale i forhold til at skabe mangfoldige lege- og kulturoplevelser i forskellige byrum. Med afsæt i deltagende observation og forskellige brugeres perspektiver beskrives det, hvordan My Playground er taget i anvendelse og af hvem på forskellig vis i de fire forskellige bymæssige kontekster, den har været placeret i i forbindelse med kulturbyåret; i Rådhusparken i Aarhus, Jens Otto Kraghs Plads i Randers, Ernst B. Sunds Plads i Hadsten og endelig Slagterigrunden i Holstebro. I denne sidste byrumsmæssige kontekst er My Playground stadig etableret, og skal fortsat bidrage til udviklingen af en helt ny bydel.

Stiller man skarpt på, hvordan de besøgende har taget dette `legende byrum´ i anvendelse på, er der flere ting, der er værd at hæfte sig ved:

  • Analysen viser, at My Playgrounds arkitektur tilbyder et mangfoldigt lege- og bevægelsespotentiale, der appellerer bredt i forhold til hvordan og hvem der tager den i anvendelse. Det er bemærkelsesværdigt, at My Playgrounds skæve og overraskende og skulpturelle arkitektur spiller en afgørende rolle for hvordan den tages i anvendelse i forskellige typer af leg og bevægelse – og af hvem.
  • Analysen viser, at det er ikke alene børnene, der oplever My Playground som et spændende sted at udfolde sig i flere forskellige former for kropslig og fantasifuld leg, men også de unge har leget på livet løs i det legende byrumsdesign. Og også de voksne har været nysgerrige på arkitekturen og har udforsket My Playground, hvor de har bygget med byggebrikker samt fordybet sig i de pudsige indgraverede digte på de hvide kuber, eller har besøgt My Playground for at hænge ud i kubelandskabet.
  • Endelig viser analysen, at My Playgrounds besøg har bidraget med nye perspektiver på byudviklingen blandt medarbejderne i de kommunale forvaltninger i de fire byer, som vil kunne bruges fremadrettet. 

Arkitekturens karakter og betydning

My Playgrounds arkitektoniske design er karakteriseret ved en skulpturel arkitektur (Petersen, 2014), hvor det ikke er defineret på forhånd, hvilke typer af legeadfærd, der kan eller skal finde sted. Derudover er My Playground kendetegnet ved en landskabelig arkitektur, som tilbyder et sammenhængende kubelandskab med mange varierede legeruter, som de legende kan bevæge sig ad for at nå de mange vertikale og farefulde legesteder halvvejs eller øverst i kubelandskabet. Endelig er My Playground karakteriseret ved en skæv arkitektur i form af skævt proportionerede elementer af farvede stænger og rebtove, der er etableret på kryds og tværs i My Playgrounds skulpturelle kubelandskab. Denne arkitektur inviterer de legende til flere forskellige typer af leg, bevægelse og rekreativt samvær blandt de forskellige besøgende og brugere.

My Playgrounds brede appel og legepotentiale

My Playground har dannet rammen om mange både fantasifulde, kropsligt bemestrende og kreativt skabende lege- og bevægelsesoplevelser for såvel de mindre som de større børn, unge og voksne, som har fundet vejen forbi My Playground. Tilskyndet af de mange vertikale legesteder, de overraskende legesteder og de farefulde legesteder højt oppe i kubelandskabet har de legende bevæget sig klatrende ad varierede legeruter, hvor de har udfordret sig selv kropsligt ved at bestige højderne, og oplevet fornøjelse og spænding ved at forsvinde og gemme sig og dukke op nye steder inde i kuberne - sammen eller hver for sig. Børn, unge og voksne har desuden i stor udstrækning hjulpet hinanden med at (turde) bemestre kuberne. De legende har engageret sig i spændende og atmosfærefyldte fantasilege, der i kombination med kropslig bemestringsleg har fundet inspiration i de overraskende og foranderlige elementer i form af tågen samt de talrige gemmesteder, hvor de legende har kunnet skjule sig fra andre legende i legeuniverset. Såvel børn, unge som voksne har desuden været optaget af at kreere alle mulige former for konstruktioner af de farverige byggebrikker, som andre senere har bygget videre på eller splittet til atomer eller kastet efter hinanden i vild leg.

Nye perspektiver på byudvikling med afsæt i erfaringerne med My Playground

Med afsæt i undersøgelsen og kommunernes erfaringer med My Playground diskuterer rapporten en række væsentlige spørgsmål i forhold til udviklingen af nye former for (legende) byrumsdesign i fremtiden. Både i forhold til de perspektiver kommunerne har og arbejder med i byudviklingen i dag. Men også i forhold til hvordan man kunne forestille sig, at dette kan ske i fremtiden. Rapporten diskuterer desuden spørgsmålet om sikkerhed, som har været en væsentlig udfordring i forhold til godkendelsen af My Playground i Randers, hvor det arkitektoniske design af My Playground måtte ændres. Et vigtigt fokus er her betydningen af, at der findes farefulde (risikofyldte) steder for leg. Endelig diskuteres det, i hvilken udstrækning midlertidighed i udviklingen af byens rum, som har været den bærende idé med My Playground, er anbefalingsværdig i forhold til byudvikling i fremtiden, og hvilke muligheder og eventuelle begrænsninger, der ligger i at arbejde med midlertidighed i byudviklingen.

 

Petersen, Lise Specht. En forskningsbaseret undersøgelse af My Playground - Et midlertidigt legende byrym etableret i fire byer i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:2
 (pdf)

Fotos: Lise Specht Petersen

En forskningsbaseret undersøgelse af My Playground

Af Lise Specht Petersen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 22.08.2018