Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Legeskibet - en forskningsbaseret evaluering

Legeskibet er et femårigt projekt, der i 2015 blev søsat i et samarbejde mellem Gerlev Center for Leg & Bevægelse ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden. Formålet var at udvikle den danske bevægelses- og legekultur og gøre ”de blå byrum” mere legende.

Legeskibets vision var at ”revitalisere de blå byrum” i Danmark ved at skabe nye muligheder for leg og bevægelsesglæde samt tilskynde til nye fællesskaber omkring leg og bevægelse i de havnebyer, som Legeskibet besøgte.

Ambitionerne for, hvad Legeskibet skulle bidrage med, var store. Legeskibet og dets besætning skulle være med til at udbrede legekultur og skabe nye legefællesskaber både for børn og unge i skoler og fritidsliv og byens borgere på havnekajen og værtsbyerne som helhed. Derudover skulle Legeskibet bidrage til og sætte skub i en byudvikling med fokus på at skabe bedre steder for leg og bevægelse, hvilket skulle ske i et samarbejde mellem Legeskibet og en række forskellige aktører i havnebyerne bestående af en bred skare af kommunale medarbejdere, lokalpolitikere, skoleledere og lærere, repræsentanter fra det lokale foreningsliv, elever fra kommunernes tværgående elevråd, kulturinstitutioner samt det lokale erhvervsliv.

I denne rapport præsenteres en analyse af, hvordan det er gået med det skib, der blev lastet med legematroser og legegrej og lagde til kaj i 56 forskellige havnebyer på Legeskibets fire sommertogter fra 2015-2018.

Analysen tegner et billede af, hvad der har kendetegnet Legeskibets aktivitetstilbud, og hvordan disse aktiviteter er blevet gennemført i de mange forskellige havnebyer. Analysen ser desuden på, hvordan Legeskibets dialog med havnebyerne er foregået, hvad dialogen har handlet om samt på hvilken måde Legeskibet har bidraget til nogle af de konkrete udviklingsprojekter, som havnebyerne arbejder med.

Legeskibet

Undersøgelsen ser på alle de aktivitetstilbud, som Legeskibet har gennemført, men retter særligt fokus på Legeskibets Design og Leg kurser samt visionssejladser. Samlet set viser undersøgelsen, at Legeskibets aktivitetstilbud er blevet rigtig godt modtaget– af både borgere, elever, lærere og de centrale aktører i havnebyerne. Analysen viser, at Legeskibet har synliggjort et behov for leg i havnebyerne, men samtidig viser undersøgelsen, at det er nødvendigt med god tid til at få planlagt de enkelte projektsamarbejder og kursusforløb, hvis de for alvor skal bære frugt.

Legeskibet har vist, at der ligger et stort potentiale i at samle en gruppe forskellige aktører i de enkelte havnebyer til Legeskibets visionssejladser og en mere specifik gruppe af unge til Design og Leg kurser. Størstedelen af de drøftelser, der har fundet sted på visionssejladserne har handlet om visioner eller foreløbige idéudkast til mulige projekter, men i enkelte havnebyer Legeskibet har også bidraget aktivt til virkeliggørelsen af konkrete projekter. Dette er bl.a. tilfældet i udviklingen af Historisk Havn Helsingør, som er et ambitiøst projekt. Ligeledes har Legeskibet bidraget helt konkret til udviklingen af oplevelsesuniverset Drømmeskibet på Museet for Søfart i Helsingør.

Legeskibet

Analysen bidrager med nogle perspektiver på, hvordan forskellige forudsætninger og rammer for de idégenererende designprocesser, der er gennemført på Legeskibets Design og Leg forløb, har haft betydning i forhold til, hvad der er kommet ud af idégenereringsprocesserne. Her peger analysen på, at det spiller en rolle, om der er tale om udviklingen af konkrete projekter eller såkaldt virkelighedsnære projekter, som deltagerne skulle forholde sig til i de idégenerende processer. Derudover har det væsentlig betydning om deltagerne på Design og Leg kurserne kender stedet og konteksten på forhånd eller evt. får mulighed for at gå på opdagelse det pågældende sted.

 
Lise Specht Petersen. Legeskibet – en forskningsbaseret evaluering. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Movements, 2019:7 (pdf)

Fotos: Lise Specht Petersen


Legeskibet

en forskningsbaseret evaluering udarbejdet af Lise Specht Petersen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 29.05.2019