Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Fremtidens klubhuse og klublokaler

Fællesskabet er en af de værdier, som tillægges størst betydning ved idrætten. Det gælder i særlig grad i den foreningsorganiserede idræt, som fremhæver, at denne side ved idrætten adskiller foreningsidrætten fra idræt i kommercielle fitnesscentre og den uorganiserede idræt.

Mange foreninger beklager sig imidlertid over, at medlemmerne ikke opholder sig i foreningen efter træning og kamp, men skynder sig til andre gøremål, og spørgsmålet er, om de idrætsaktive tillægger klubhus, cafeteria og lignende samlingssteder samme store betydning, som foreningerne gør. Dette forhold rejser flere spørgsmål, som belyses i denne rapport.

Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen: Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmer. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. Movements, 2015:8 (pdf)

Undersøgelsen er gennemført i Høje-Taastrup Kommune, Gentofte Kommune og Køge Kommune og består af tre delundersøgelser:

  1. En spørgeskemaundersøgelse blandt alle idrætsforeninger i de tre kommuner.
  2. En kvalitativ undersøgelse af syv udvalgte klubhusfaciliteter
  3. Afholdelse af workshop om `fremtidens klubhuse og klublokaler´, hvor de problemstillinger, som undersøgelsen belyser, samt nye ideer til, hvordan fremtidens klubhuse kan udformes og organiseres i fremtiden blev diskuteret.

Analysen viser, at der er behov for at udvikle forskellige typer af klubhuse og klublokaler, som tager højde for de forskellige måder, der dyrkes idræt; de måder fællesskabet udfolder sig inden for de forskellige idrætsgrene og foreningstyper; og blandt forskellige medlemsgrupper (unge og ældre, motionister og eliteudøvere, mv.). Og undersøgelsen indkredser en række forhold, som kommuner, foreninger og idrætsanlæg bør være opmærksomme på, når de planlægger nye samlingssteder eller udvikler og renoverer allerede eksisterende klubhuse, lokaler og samlingssteder.

Rapporten præsenterer endvidere fire `scenarier´ i form af idéer til forskellige former for klubhusfaciliteter, som deltagerne på workshoppen diskuterede og var med til at kvalificere. De fire scenarier er 1) Klubbens hus, 2) Foreningscaféen, 3) Fælleshuset og 4) Klublokalet på skolen.

Redaktionen afsluttet: 13.08.2015