Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Evaluering af projekt 'Sund i Hømarken'

CISC har i perioden fra september 2013 til september 2014 gennemført en evaluering af projekt ”Sund i Hømarken” i Svendborg Kommune. Formålet med evalueringen var todelt: dels at beskrive og vurdere de gennemførte sundhedsfremmende aktiviteter, dels at analysere, hvordan samarbejdet om projektet har fungeret.

Den første del gøres ved 1) at beskrive alle større sundhedsfremmende aktiviteter, 2) at analysere de foreliggende data fra evalueringerne, 3) at analysere ’tilgængeligheden’ til sundhedsfremmende aktiviteter i boligområdet, og 4) på baggrund af ovenstående, at give en samlet vurdering af aktiviteterne, ud fra de anbefalinger vedrørende sundhedsfremme, der blev fremlagt i Forebyggelseskommissionens rapport.

Den anden del tager udgangspunkt i tre begreber, som studier har påvist er centrale for implementeringen og forankringen af nye tiltag og projekter: 1) forståelse: har de forskellige aktører og samarbejdspartnere forstået målet med samt omfanget og karakteren af den konkrete opgave, 2) vilje: har de forskellige aktører og samarbejdspartnere grundlæggende en vilje til og interesse i at virkeliggøre de mål og aktiviteter, der gælder for projektet (prioriteres formålet/aktiviteterne, og har det opmærksomhed i den enkelte organisation), og 3) evner: har de centrale aktører og samarbejdspartnere de nødvendige evner (kompetencer,faglighed) og ressourcer (økonomi og tid) til at gennemføre aktiviteterne?

Evalueringen af aktiviteterne (første del) viste blandt andet, at:

  • Det er lykkedes at engagere beboere fra den sværest tilgængelige beboergruppe.
  • Man har opretholdt et gennemgående stort aktivitetsniveau.
  • Rammen for projektet har ikke været strammere, end at man har kunnet justere aktiviteternes antal og afholdelse i relation til beboernes efterspørgsel.

Samtidig har der også været udfordringer:

  • Det ikke har været muligt at komme igennem med aktiviteter, der grundlæggende har strukturel karakter.
  • Man har måttet afsætte forholdsvis store ressourcer til rekruttering.
  • Enkelte aktiviteter har måttet opgives.

Evalueringen af samarbejdet viste, at:

  • Projektets mulighed for succes fra starten blev besværliggjort, da der ikke var indgået nogen fast samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune (som repræsentant for Sund i Hømarken) og SAB.
  • Organisationsformen med fast tilstedeværelse i Hømarken gav fordele i forhold til kontakten til beboerne men bagdele i forhold til kontakten til det kommunale bagland.
  • Aktørernes rolle har haft nogen betydning, om end den ikke må overvurderes, da konceptet, at have en proaktiv og anerkendende tilgang til borgerne, også har stor betydning.

 

Peter Mindegaard: Sund i Hømarken. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014. 
Movements, 2014:13 (pdf)

 

Redaktionen afsluttet: 23.09.2014