Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune

Ny Movements rapport fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund viser interessante forskelle i forhold til landsdækkende undersøgelse.

Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen: Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2015. Movements, 2015:9 (pdf)

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet og Idrættens Analyse­insti­tut har i perioden fra december 2014 til juli 2015 gennemført en undersøgelse for at tilvejebringe viden om skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræt og andre fritidsaktiviteter i Greve Kommune som grund­lag for beslutninger vedrørende facilitetsplanlægningen på idræts- og fritidsområdet.

Rapporten viser bl.a. at idræt er en populær fritidsbeskæftigelse blandt børn og unge i Greve Kommune, hvor 75 pct. af børn og unge i alderen 10-15 år dyrker idræt/motion. Der er således et generelt lavere ni­veau i idrætsdeltagelse i Greve Kommune, end tilfældet er blandt jævnaldrende på landsplan, hvor ande­len af idrætsaktive i samme aldersgruppe er 83 pct. Men sammenlignes der med andre kommuner, som har få­et lavet tilsvarende undersøgelser samtidig ligger Greve Kommune på niveau med disse.

Blandt voksne er den regelmæssige deltagelse i idræt, sport eller motion en anelse højere end ved den se­neste idrætsvaneundersøgelse på landsplan. I Greve er 66 pct. af den voksne befolkning idrætsaktiv, hvilket i øvrigt også er på niveau med de tidligere nævnte undersøgelser i andre kommuner.

Rapporten viser også, at det meste af de voksnes idræts- og fritidsaktiviteter uden for foreningslivet. Dette gælder imidlertid ikke for de ældste borgere i Greve Kommune. Foreningsdeltagelsen i Greve Kommune er generelt lavere end på landsplan for aldersgrupper fra 16 år og op til 59 år, mens den er højere for de æld­ste fra 60 år og opefter. Dette mønster med foreningsaktive ældre er ikke umiddelbart observeret i andre kommuner.

Rapporten anbefaler afslutningsvis, at idræts- og fritidsplanlægningen bør tage hensyn til, at Greve Kom­mune består af lokalområder, som er meget forskellige. Det gælder lokalområdernes karakter (lejligheds­byggeri, villakvarter, ’landsby’), befolkningssammensætningen (indkomst, etnicitet m.m.), og måske også mulighederne for at gå til idræts- og fritidsaktiviteter (dvs. hvilke udbud der findes). Kommunen bør der­med overveje i højere grad at tænke i differentierede politikker for at tage højde for den forskellighed, der præger de forskellige lokalområder. Det er givetvis forskellige løsninger, som skal til i de forskellige lokal­områder. Det kan således være nødvendigt med en differentieret strategi for lokalområdernes udvikling i Greve Kommune. Nogle typer af faciliteter og organiserede tilbud forudsætter en samling eller centralise­ring. Det gælder mange kulturtilbud men også nogle af de specialiserede idrætsfaciliteter. Andre typer af faciliteter og organiserede tilbud bør have en mere lokal forankring og tilpasses i forhold til den lokale be­folknings baggrund, interesser og ønsker.

Redaktionen afsluttet: 26.10.2015