Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Gadeidræt i udsatte boligområder

Evaluering af YOUR GAM3 programmet. Af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen.

I februar 2012 fik Syddansk Universitet ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) til opgave at midtvejsevaluere Your GAM3 programmet.

Your GAM3 er et integrationsprogram udviklet af non-profit organisationen GAM3 med fokus på gadeidræt. Gennem etableringen af gadeidrætsaktiviteter i udsatte boligområder søger programmet at øge sundhed, integration og medborgerskab for herigennem at modvirke marginaliseringen af nydanske børn og unge.

CISC har til denne opgave udviklet et evalueringsdesign med fokus på henholdsvis deltagerniveau og aktivitetsniveau. Evalueringens overordnede formål er

  • at belyse, i hvilken grad programmets formål opnås,
  • at afdække eventuelle forskelle derpå mellem boligområderne,
  • at indkredse hvilke sider ved programmet, der især har betydning for opnåelsen af målene, samt
  • at bidrage til en udvikling og kvalificering af programmet.

Evalueringens ’deltagerperspektiv’ sætter fokus på,

  • hvem der deltager i programmets aktiviteter,
  • hvor meget og hvor længe de deltager,
  • de unges vurdering af programmets aktiviteter,
  • samt den betydning aktiviteterne har for de unge.

Læs hele evalueringsrapporten:
Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen: YOUR GAM3: gadeidræt i udsatte boligområder. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Movements, 2013:6 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 19.06.2013