Skip to main content

Foreningsidrætten i Danmark – en historie om stabilitet

I et samfund som på en lang række områder er under konstant forandring, er den stabilitet, som foreningsidrætten i Danmark udviser i en stor undersøgelse blandt 3.631 foreningsledere, bemærkelsesværdig. I det store og hele ligner de danske idrætsforeninger sig selv – med alle de lighedspunkter og forskelligheder, som kendetegner det danske foreningsliv.

Læseren af denne nyhed spørger måske sig selv, hvorfor det at noget er stabilt skulle være en nyhed. Det er det måske heller ikke isoleret set, men når vi lever i et samfund, hvor der på en lang række områder sker konstante forandringer, forekommer det alligevel interessant, at foreningsidrætten – som en integreret del af det danske samfund – viser så store tegn på stabilitet.

Undersøgelsen viser blandt andet, at små enstrengede foreninger med kun én idræt på programmet fortsat fylder mest i foreningsbilledet. Tre fjerdedele af foreningerne er enstrengede, og knap halvdelen har under 100 medlemmer, mens store foreninger med 500 eller flere medlemmer til sammenligning udgør 15 pct. af foreningerne. En sammensætning som har været nogenlunde stabil, når man sammenligner med foreningsundersøgelser fra 2004 og 2010.

Stabilitet er der også overvejende i antallet af medlemmer og frivillige. 45 pct. af foreningerne har således haft nogenlunde uændrede medlemstal de seneste fem år, mens 29 pct. har oplevet fremgang og 24 pct. tilbagegang. På frivilligsiden har antallet været nogenlunde uændret de seneste fem år blandt 65 pct. af foreningerne, mens 17 pct. har oplevet fremgang og 15 pct. tilbagegang.

Foreningerne bliver altovervejende drevet af frivillige, idet der går ni frivillige for hver lønnet ansat i foreningerne. Dertil kommer, at syv ud af ti foreninger ingen lønnede ansatte har. Tal der stort set er uændrede set i forhold til tidligere foreningsundersøgelser. Således er der umiddelbart ikke tegn på en øget grad af professionalisering, hvis man udelukkende ser på balancen mellem frivillige og lønnede.

Endelig er det værd at nævne, at langt hovedparten af foreningslederne er optimister, når det gælder fremtiden for deres respektive foreninger. De største oplevede udfordringer knytter sig til rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige, der af mange foreningsledere opleves som udfordrende. Men heller ikke dette er nyt – sådan har det været så langt tilbage, der er blevet lavet foreningsundersøgelser i Danmark. Og, som tallene viser, klarer langt de fleste foreninger fortsat denne udfordring.

Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen og Bjarne Ibsen. Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

Hvis du ønsker at læse mere om undersøgelsen, så klik her.

Foto: Colourbox

Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser

Af Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen & Bjarne Ibsen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 08.03.2017