Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Bedre liv med artrose - en folkesygdom med slagside

Patientuddannelse og træning til borgere i Hvidovre Kommune med artrose i knæ og hofter og kort eller ingen uddannelse.

Ny evalueringsrapport fra CISC

Mennesker, der enten har en kort eller ingen uddannelse, udvikler oftere artrose end andre, samtidig med at de har sværere ved at tage hånd om deres sygdom. En medvirkende årsag hertil er fysisk belastende arbejde samt en ofte usund livsstil.

Gigtforeningen og Hvidovre Kommune har ønsket at gøre noget ved problemet og har i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (SDU), afprøvet den svensk udviklede artroseskole, som i Danmark er kompletteret med neuromuskulær træning, og benævnes GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark). Formålet var at finde en metode til at reducere den sociale ulighed både i forhold til konsekvenserne af sygdommen og i den forebyggende behandling. Da knæ- og hofteartrose er to af de hyppigst forekommende artroseformer, er skolen målrettet mennesker med artrose i disse led.

I projektet i Hvidovre Kommune har der været særlig fokus på tre forhold. For det første er der fokus på at indhente organisatorisk erfaring om, hvordan (dele af) projektet efterfølgende kan implementeres i Hvidovre Kommune. For det andet er der fokus på at gøre noget ved den ulighed, der er i sundhed i forhold personer med korterevarende uddannelser. Og for det tredje er der fokus på at nedbringe smerter, give større funktionsevne og øge livskvaliteten hos deltagerne. Projektet i Hvidovre kaldes ”SLID – God træning mod slidgigt” og gennemførtes fra december 2012 til december 2014 med midler, som Sundhedsstyrelsen har tildelt Gigtforeningen efter ansøgning.

Det landsdækkende GLA:D-projekt består af patientuddannelse og træning, målrettet personer med knæ- og hoftesmerter. SLID indeholder patientuddannelse og træning, som i GLA:D-projektet, men har fokus på patientgrupper med ingen eller kort uddannelse, samt på implementering af GLA:D i en kommunal kontekst.
Inklusionskriterierne i SLID-projektet er:

 • Smerter i knæ og/eller hofter. Ingen eller korterevarende uddannelse.
 • Alder 40+.
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet/eventuelt sygemeldt (Hold 4-5).

I SLID er GLA:D blevet suppleret med:

 • Undervisning om mad og måltider af en diætist.
 • Kortlægning og formidling af relevante tilbud om idræt og træning i Hvidovre kommune.
 • Individuelle samtaler for at hjælpe med at fastholde de gode vaner.
 • Gratis tilbud om at fortsætte træningen i kommunens motionscenter (hvor SLID blev afholdt)
 • Sparring fra terapeuterne med hensyn til sundhedspædagogik, socialfaglig afgrænsning og sundhedsfaglig støtte fra sundhedscentrets øvrige faggrupper (sygeplejerske, diætist).

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet har evalueret projektet, og er kommet frem til følgende konklusioner:
Den kvantitative effektevaluering viste blandt andet, at:

 • SLID-projektet i Hvidovre viser, at GLA:D forbedrer deltagernes smerte, funktion og livskvalitet.
 • Der har været stor tilfredshed med projektet.
 • Især de deltagere, der stadig har kontakt til arbejdsmarkedet, har haft god effekt af træningen.

Den kvalitative deltagerevaluering viste blandt andet, at:

 • Holdtræningen på flere måder var fremmende for deltagernes motivation og træningsindsats.
 • At deltagerne generelt set var glade for at deltage i projektet.
 • At det er svært at lave livsstilsændringer i løbet af kort tid, og at flere af deltagerne efterspurgte opfølgende kontroller, med henblik på at kunne bibeholde motivationen for at træne.

Den kvalitative procesevaluering viste blandt andet, at:

 • SLID-projektet er blevet afviklet efter et veltilrettelagt skema, der bygger på et professionelt og gennemarbejdet materiale.
 • Man er nødt til at være meget præcis i forbindelse med at opstille inklusionskriterier til deltagerne.
 • At det store arbejde ligger i, hvor vidt, og i hvilket omfang, man efterfølgende skal implementere projektet i den kommunale dagligdag.

Søren Thorgaard Skou er ansvarlig for effektevalueringen, og Peter Mindegaard er ansvarlig for deltager- og procesevalueringen.

Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou: Bedre Liv med Artrose – en folkesygdom med slagside: Patientuddannelse og træning til borgere i Hvidovre Kommune med artrose i knæ og hofter og kort eller ingen uddannelse. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014. Movements, 2014:14 (pdf)

 

Redaktionen afsluttet: 23.10.2014