Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser

I efteråret 2015 blev der – i forbindelse med det europæiske forskningsprojekt ’Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’ (SIVSCE) – gennemført en foreningsundersøgelse blandt alle idrætsforeninger, der er tilknyttet DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. I alt besvarede 3.631 foreninger spørgeskemaet. 

Blandt temaerne i undersøgelsen er foreningernes formål, struktur, ledelse, økonomi, faciliteter, frivillige og lønnede, rekruttering, inklusion og største udfordringer. Spørgsmålene i undersøgelsen har karakter af både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. Flere af spørgsmålene går igen fra tidligere foreningsundersøgelser fra 2004 og 2010, hvorfor det er muligt at beskrive centrale udviklingstender inden for foreningsidrætten.

Der foreligger med andre ord et omfattende materiale med værdifulde informationer om danske idrætsforeninger, som dette projekt tager sigte på at formidle gennem udarbejdelsen af en dansksproget rapport, der stiller skarpt på de danske idrætsforeninger. Rapporten vil have karakter af en formidlingsrapport, og den vil således være skrevet på en måde, så den henvender sig til politikere, organisationsfolk og foreningsfolk inden for idrætten.

Projektets varighed: Oktober 2016 til marts 2017
Finansiering: DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund
Forskere på projektet: Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen

Sidst opdateret: 19.10.2023