Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny ph.d.-studerende med tilknytning til OPEN

Trine Maria Mejnert Jørgensen er startet på sit ph.d.-projekt "Familiære abdominale aortaaneurismer – et nationalt case kontrolstudie"...

   

Trine Maria Mejnert Jørgensen blev færdig som cand.med. og læge i 2009. Hun har siden været i KBU ved Akutmodtagelsen på Kolding Sygehus og efterfølgende i almen praksis. Herefter fik hun en introduktionsstilling i karkirurgi på Karkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, hvor hun nu er i hoveduddannelse. 1. marts 2012 påbegyndte Trine sit ph.d.-studium ligeledes på Karkirurgisk Afdeling, Kolding, som ph.d.-studerende er Trines hovedtilknytning ved SDU til Institut for Regional Sundhedsforskning og desuden er hun tilknyttet OPEN. Trine har tidligere stiftet bekendtskab med OPEN under medicinstudiet, hvor hun besad et 5 måneders lægevikariat på Klinisk Biokemisk Afdeling, her var hendes primære arbejdsopgaver forskningrelaterede.

Familiære abdominale aortaaneurismer – et nationalt case kontrolstudie

Baggrund

Risikoen for abdominale aortaaneurismer (AAA) er væsentligt forøget blandt førstegradsslægtninge til AAA-patienter, men tidligere studier er få og svært sammenlignelige pga. forskelle i definitioner og udførelse, ligesom materialestørrelsen især i forhold til kvindelige AAA-patienter har gjort det vanskeligt at drage konklusioner i forhold til denne patientgruppe. Desuden har man ikke i de allerede eksisterende studier kunnet belyse, om familiære tilfælde af AAA fremtræder mere aggressivt end ikke-familiære og man ved således meget lidt om prognosen for ruptur, alder ved operation eller debutalder for denne gruppe.

Formål

Projektet vil forsøge at besvare følgende:

 • Er forekomsten af AAA hyppigere blandt forældre, brødre, søstre og børn til AAA patienter på landsplan? Hovedfokus på beskrivelse af kønsforskelle.

 • Er familiære tilfælde af AAA mere aggressive i form af lavere gennemsnitsalder ved diagnose, hurtigere vækstrate og højere rupturrisiko end hos non-familiære AAA?

 • Har familiære tilfælde af AAA højere forekomst af ruptur, operation eller AAA relateret dødsfald end non-familiære AAA?

Metode

 • Udtræk fra eksisterende databaser, herunder CPR-registeret, dødsårsagsregisteret, landspatientregisteret (LPR) og patientjournaler. Derudover til identifikation af confoundere, IDA-databasen, Danmarks Statistik (uddannelsesniveau, erhverv og socio-økonomisk status), samt lægemiddelstatistikregisteret (lægemiddelstyrelsen).

 • AAA-vækstdatabase, som oprettes i forbindelse med nærværende projekt. I region Midt- samt i Syd- og Sønderjylland foretages en standardiseret journalgennemgang mhp. at beskrive vækstraten ud fra billeddiagnostiske beskrivelser på alle patienter, der har mindst to scanninger med minimum ½ års mellemrum.

Projektdeltagere

 • Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus, Institut for Regional Sundhedsforskning
  • Trine M. M. Jørgensen, reservelæge, ph.d.-studerende
  • Kim C. Houlind, afdelingslæge, forskningslektor, hovedvejleder

 • Karkirurugisk Forskningssektion, Viborg Sygehus
  • Jes S. Lindholt, professor, overlæge, medvejlder

 • OPEN Odense Patient data Exploratory Network, Odense Universitetshospitalt og Syddansk Universitet
  • Anders Green, professor, overlæge, metodevejleder
Redaktionen afsluttet: 23.05.2012