Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Inspiration

Strategisk landsbyplanlægning nedefra og op

Ny bog beskæftiger sig med, hvordan samfundsaktivisme giver nyt liv lokalt. Bogen er for dig, der arbejder med strategisk landsbyplanlægning.

Af Annette Aagaard Thuesen, , 02-05-2023

Den engelske planlægningsforsker Patsy Healey har skrevet bogen Caring for Place. Community Development in Rural England.

Bogen er relevant for dig, der arbejder med strategisk planlægning for landsbyer, da den beskæftiger sig med, hvordan og i hvilken grad lokalsamfundsaktivisme kan bidrage til at skabe nyt liv lokalt og øve indflydelse på den måde, mere formelle styringsaktører handler.

Healey skriver ud fra et planlægningsperspektiv, der lægger vægt på, at fremtiden er noget, vi skaber sammen, og det er blandt andet hendes blik for og beskrivelse af forskellige udviklingsnarrativer, som gør bogen relevant for planlæggere.

Civil aktivisme

Healey har skrevet bogen for at bidrage til at udvikle mere produktive og progressive relationer mellem myndigheder og civilsamfund og vise værdien i, at civil aktivisme skaber steder og indrammer fremtiden. Det gør hun ud fra tre forskellige eksempler på civil aktivisme i den mindre landdistrikts-by, Wooler, der ligger i området Glendale.

De tre cases i bogen

Det første eksempel drejer sig om Glendale Gateway Trust, en velgørende lokalsamfundsudviklingsorganisation, som arbejder med revitalisering, boligudbygning og mødesteder. Det andet eksempel handler om Co-Ordinating for Age/Glendale Connect, som er en udbyder af sociale aktiviteter. Det tredje eksempel vedrører udarbejdelsen af Wooler Neighbourhood Plan, et lokalt svar på en mulighed skabt i national lovgivning for lokal medbestemmelse i byudvikling. Glendale Community Trust og Wooler neighbourghood Plan er langt mere formelle og professionaliserede, end det er tilfældet for Glendale Connect, men sammen supplerer de hinanden omkring udviklingen af lokalsamfundet.

Bogen er altså skrevet i en engelsk kontekst, hvor landsbyer og mindre byer generelt er langt større end i Danmark, og i en kontekst, hvor landsbyer og mindre byer kan føle sig overset i et mylder af myndigheder af forskellige slags. Lignende eksempler på civil aktivisme med forskellig formaliseringsgrad og følelsen af at blive overset kan dog genfindes i en dansk kontekst.

Som Healey skriver:

- Begravet et sted i et virvar af styringsrelationer anerkendes vores område derfor ikke som et stærkt omdrejningspunkt for styring i formel forstand. Vi er nødt til at råbe højt for at blive hørt.

Efter den danske kommunalreform er det ikke usædvanligt, at der i en kommune er langt over 20 og i nogle tilfælde op til 40 landsbysamfund, som skal kæmpe om kommunens gunst uden at have nogen reel formel placering i styringshierarkiet i Danmark. Trods placeringen udenfor styringssystemet anser Healey denne form for aktivisme som politisk, da den vedrører det at rejse spørgsmål og skabe offentlige aktiver og tjenester af offentlig værdi.

Udvikling nedefra og op

Healey finder det problematisk, at planlægning af udenforstående aktører i forhold til landdistrikter og mindre byer ikke fanger det hverdagsliv, der leves i en bestemt geografi. I den sammenhæng berører hun også størrelsen på områderne, idet hun skriver, at folk har nemmere ved at relatere sig til deres lokalsamfund end et større og ikke så hverdagslivsrelateret område. Og hun afdækker, hvad der er mulighedsrummet for at skabe udvikling bottom-up, hvor lokalsamfund træder frem som subjekter, der handler for dem selv.

Bogen er alt i alt et must read for planlæggere, der arbejder med strategisk planlægning for landsbyer og landdistriktskoordinatorer, som arbejder med at udvikle og understøtte kapacitet i krydsfeltet mellem lokalsamfund og myndigheder

Annette Aagaard Thuesen, landdistriktsforsker

Hendes tilgang er relationel og med blik for flydende strukturer, hvor folk indgår i netværk på kryds og tværs - også med aktører uden for lokalområdet. Et af Healeys bidrag er således hendes italesættelse af et opgør med synet på lokalsamfund som lukkede systemer. Indbyggerne i lokalsamfund har forskellige tilknytninger i og udenfor lokalsamfundet og forskellige normer og praksisser. Healey italesætter således, at det også i landdistrikter kan være en kontinuerlig udfordring at skabe en fælles stemme eller et fælles projekt.

Til trods for disse flydende strukturer identificerer hun i sit eget mindre landdistriktsprægede by-samfund en civil kapacitet, hvorom hun skriver:

- … vores civile kapacitet [skal] findes i en kultur, hvor vi tager initiativ og arbejder sammen, og som er båret af nogle menneskers vilje til at arbejde på tværs af potentielle brud og grænser og til at række ud til de potentielt isolerede. Det er bygget mere på horisontale snarere end vertikale forbindelser og på flydende alliancer snarere end en formelt organiseret struktur.

At stræbe mod fælles løsninger

Et andet af Healeys bidrag i bogen er beskrivelsen af en række samtidige fortællinger i og om lokalsamfund. Sådanne fortællinger er vigtige at have for øje for planlæggere, som arbejder med stedsudvikling af levedygtige lokalsamfund gennem strategisk planlægning for landsbyer. 

De fem fortællinger

1. En fortælling om en gammel markedsby fra en tid, hvor byen var et selvstændigt centrum med vækst og fremdrift med udgangspunkt i landbruget.

2. En fortælling om et socialt bæredygtigt og selvstændigt lokalt fællesskab med et ideal om universel støtte/pleje.

3. En fortælling om resterne af landdistrikts-England med fokus på en specifik landskabsmæssig og historisk arv.

4. En fortælling om et livligt, aktivt og omsorgsfuldt fællesskab på et smukt sted.

5. En fortælling om entreprenørskab og innovativ aktivisme, som prøver at forme fremtiden gennem mere selskabs- og professionaliserede initiativer.  

Healey sætter ord på, hvordan fortællingerne sameksisterer, hvad de indeholder, og hvilke fremtider de koder for. Graden, hvorved de forskellige fortællinger dominerer, har betydning for, hvad der kan sættes i gang i lokalsamfund, og hvordan udviklingsprocesser kan startes.

Healeys identificerer fem fortællinger i sit eget lokalsamfund. Healeys pointe med at fremstille de fem fortællinger er at skabe forståelse og progressiv inkluderende udvikling. 

Hun er imidlertid godt klar over, at det ikke er nogen nem opgave at samle folk om fælles fortællinger, da fortællingerne er forankret i folks identitet. Hendes hensigt med bogen er imidlertid at fremhæve, at vi bør stræbe mod fælles løsninger, hvor vi inddrager den lokale kapacitet, da det vil betyde bedre forankrede og mere bæredygtige løsninger - også for myndighederne.

Healey skriver på en struktureret, sympatisk inkluderende måde, der bringer teori og praksis sammen gennem nøje udvalgte eksempler fra hendes eget lokalsamfund.

Bogen er alt i alt et must read for planlæggere, der arbejder med strategisk planlægning for landsbyer og for landdistriktskoordinatorer, som arbejder med at udvikle og understøtte kapacitet i krydsfeltet mellem lokalsamfund og myndigheder.

Dette er en dansk udgave af en anmeldelse bragt i Sociologia Ruralis. Læs den engelske version her. 

Om bogen

Bogen Caring for place – Community development in rural England er skrevet af Patsy Healey og udgivet på forlaget Routledge.

Find bogen her

Strategisk landsbyplanlægning i Danmark

Hos Center for Landdistriktsforskning er ph.d.-studerende Kasper Friis Bavnbæk ved at afdække og analysere de hidtidige erfaringer med strategisk landsbyplanlægning og borgerinddragelse i de danske kommuner.

Læs om projektet

Redaktionen afsluttet: 02.05.2023