Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Udgivelse af Ph.d.-afhandling: "Informal Meeting Places, Interaction and Learning"

Afhandling: Videnskab og løs snak

I sommeren 2007 vakte Pia Heike Johansen, der er adjunkt ved Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, opsigt med præsentationen af sit ph.-d.-projekt om betydningen af uformelle mødesteder. Hendes forskning påviste, hvorledes ”almindelig, løs snak” har betydning for udvikling af en række forskellige kompetencer. At der herigennem udvikles sociale kompetencer, er vel næppe overraskende, men det viste sig tillige, at disse ”løse” møder – ved busstoppestedet, på parkeringspladsen ved købmanden eller i andre spontane sammenhænge – skaber plads for egentlig læring. Forklaringen er, at man i disse sammenhænge ikke som i det normale karriereliv fokuserer på ”nyttige netværk”, men alt efter karakteren af det uformelle møde sætter sig selv i nye perspektiver og herved udvikler sine praktiske såvel som intellektuelle færdigheder.

Hidtil har forskning om innovation og læring overvejende forholdt sig til, hvorledes man tilvejebringer organiserede netværk til udveksling af viden. Men med Pia Heike Johansens afhandling påpeges det, at tilstedeværelse af fysiske frirum – på arbejde, i lokalsamfund osv. – er en afgørende forudsætning for udvikling af personlige kompetencer og ny viden. Analysen baserer sig bl.a. på studier i mere end 20 landsbyer og 2 års deltagerobservationer i en sportsforening.

Pia Heike Johansens afhandling foreligger nu på engelsk. ”Informal Meeting Places, Interaction and Learning” er udkommet på Syddansk Universitetsforlag (www.universitypress.dk) og koster kr. 200.

Redaktionen afsluttet: 22.09.2008