Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

CLF Nyhedsbrev nr. 42 - august 2012

Nyt projekt: Avanceret teknologi i friluftslivet
CLF har fået en bevilling fra Tips- og Lottomidlerne til et projekt, der skal undersøge udbredelsen og brugen af internettet og mobil teknologi i forbindelse med aktiviteter i friluftslivet. De nye services har mange potentialer og perspektivrige konsekvenser for friluftslivets udøvere – både daglige fritidsudøvere og turister – samt for de organisationer og myndigheder, der tilvejebringer rammerne for friluftslivet. Internettet bliver til stadighed en mere integreret del af hverdagen. Det ændrer også organisationsformerne for udfoldelserne i naturen i disse år. Projektet skal levere en række best practice cases, som løbende uploades på www.innotour.com og på friluftslivets aktørers hjemmesider. Projektet skal desuden fremstille en række vidensblade, som skal gøre det nemmere for friluftslivets organisationer at bruge de nye teknologiske muligheder. Det forskningsmæssige bidrag ser på udviklingen af teknologi til friluftslivet som et innovationssystem. Projektet gennemføres i et samarbejde med Roskilde Universitetscenter,  flere kommuner og friluftsorganisationer.
Kontaktperson: Anne-Mette Hjalager

Center for Landdistriktsforskning med i COST-action
COST er et EU-virkemiddel, som fremmer forskningssamarbejde på tværs af landegrænser. CLF bidrager fra juli 2012 til 2016 til et projekt med titlen Tourism, Wellbeing, and Ecosystems Services (TObeWell).  Forskere fra syv lande skal arbejde med forskellige vinkler for, hvordan turisme kan blive en katalysator for sundhed og velvære. Der tages afsæt i ecosystems services, og projektet skal synliggøre de funktioner hos økosystemet, som gavner og skaber værdi for mennesker. Forskningen undersøger de teoretiske sammenhænge mellem turisme, wellbeing og ecosystems services. Endvidere arbejdes der med udfordringerne ved at undersøge feltet empirisk. Endelig arbejdes der med politikskabelse og politikevaluering. Man kan følge TObeWell på http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1204
Kontaktperson: Anne-Mette Hjalager

Hvordan spiller kirke- og foreningsliv sammen i de danske landsogne?
Kirkernes historiske betydning for landdistrikterne er svær at overse. Derimod er deres nutidige betydning i mange landsogne til at overskue. Men kirkerne har ofte stor symbolsk betydning for lokalbefolkningen, idet de kirkelige bygninger har et potentiale til at fungere som lokale mødesteder – både i forbindelse med kirkelige og ikke-kirkelige arrangementer. I det hele taget synes der at være et potentiale for mere samarbejde mellem kirke og civilsamfund.

Provst Hasse Jørgensen, Malt Provsti, repræsentanter fra Landdistrikternes Fællesråd og CLF har dannet en projektgruppe. Parterne skal undersøge, hvilket samarbejde der findes i dag mellem menighedsråd og lokale foreninger i Vejen Kommune, og hvilke fremtidige muligheder for samarbejde som medlemmerne af disse menighedsråd og lokale foreninger kan forestille sig. Undersøgelsen vil foregå fra 2012 til 2014 og bl.a. munde ud i en dansksproget rapport fra CLF.
Kontaktperson: Gunnar Lind Haase Svendsen

Playground – idrætsprojekt for børn og unge i udsatte boligområder
CLF er involveret i en evaluering af et idrætsprojekt for børn og unge i udsatte boligområder. Projektet hedder Playground og er udviklet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Projektet er finansieret af midler fra Antiradikaliseringspuljen (oprindeligt Integrationsministeriet, nu Socialministeriet). Projektet har været i gang siden 2010 som et tilbud om en række idrætsaktiviteter i sommerferien og påsken for børn og unge. Efter en række interviews og observationer af aktiviteter undervejs skal materialet nu analyseres og munde ud i en rapport i slutningen af året.
Kontaktperson: Annette Michelsen la Cour

Udkantsmuseerne alarmeret over tab af kulturarv
CLF indgår i et samarbejde med en række museer, der er lokaliseret i danske yderområder. Museerne er vidne til de mange forandringsprocesser i yderområder, og de har til opgave at forholde sig aktivt til dem gennem en koordineret historisk og samtidshistorisk forskning, dokumentation og formidling. CLF er vært for et seminar den 24. september, hvor der bl.a. bliver sat fokus på nedrivningen af forfaldne og forladte ejendomme på landet.
Kontaktperson: Pia Heike Johansen

Tidsskriftet Økonomi og Politik 1/2012 om Udkantsdanmark
Anne-Mette Hjalager var gæsteredaktør på Økonomi & Politiks nummer om udkanten. I indledningsartiklen diskuterer Hanne Wittorff Tanvig (KU) udviklingspotentialet i ”det nye landbrug”, herunder behovet for at udvikle forretningsmodeller, der bygger bro mellem by og land. Diskussionen fortsættes i Villy Søgaards (SDU) bidrag, hvor der gøres op med en påstået metropolisering. Det viser sig, at de faldende transport- og kommunika­tionsomkostninger har været gunstige for beskæftigelsen og befolkningsudviklingen i landets mellemstore byer. Der er opstået et nyt byhierarki. Ulrik Kjær (SDU) beskæftiger sig i sit bidrag med geografiens politiske potentiale. På trods af at globaliseringen øjensynligt har gjort bevægelser og tanker i tid og rum mindre relevante, kan det dokumenteres, at der udspilles endog meget barske politiske kampe på tværs af regionale skel. Der er tale om en geografisk vækst og velfærdspolitik, der ikke umiddelbart afspejler sig i de klassiske partipolitiske skillelinjer. I det sidste temabidrag redegør Jørgen Møller og Esben Norby Clemens (AAU) for, hvilke konsekvenser det kan have, når et område klassificeres som ”yderområde”. På den ene side er det klart, at udpegningen til et yderområde virker direkte stigmatiserende og som en nedvurdering af de mennesker, der bor og arbejder i disse områder. På den anden side bliver udpegningen til yderområde altid fulgt op af et politisk ønske om at iværksætte forskellige hjælpeprogrammer og indsatser.

Stedet Tæller
Realdanias kampagne ”Stedet Tæller” skal udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. På hjemmesiden www.stedettaeller.dk er der mange eksempler på gode perspektivrige landdistriktsprojekter. CLF bidrager til kampagnen med Anne-Mette Hjalager som ”kampagneambassadør”, og hun deltager som rådgiver ved projektstøtte. CLF’s medarbejdere er debattører på Stedet Tællers netværk på LinkedIn.

Nyt om navne
Thomas Lund Chandler er ansat som videnskabelig assistent på CLF pr. 1. juni 2012. Han er uddannet cand.scient.soc. fra Internationale Udviklingsstudier fra RUC, og kommer fra en stilling som undervisningsassistent for uddannelsen Sociologi og kulturanalyse. Thomas skal bl.a. beskæftige sig med resultatkontraktopgaver for Ministeriet for By, Bolig og Landdistriktsopgaver, projektarbejde på Vital Rural Area samt fortsat undervise på uddannelsen Sociologi og kulturanalyse.

CLF i medierne
Forskerne på CLF bidrager ofte i mediedebatten, se mere på CLF’s hjemmeside.

 

Redaktionen afsluttet: 10.08.2012