Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Nyhedsbrev 34: Så fik "barnet" navn...

Så fik ”barnet” navn…..
Som tidligere meddelt er Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter fra årsskiftet blevet til Center for Landdistriktsforskning (CLF) og indgår som sådan i et sam-fusioneret institut med Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi og det tidligere Institut for Maritim Forskning og Innovation. Sidstnævnte er ligesom CLF omdannet til et center, mens det ”nye” navn for det fælles institut fremdeles er: Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi! IFULs hidtidige institutleder, professor Flemming Just, er leder af det nydannede institut og konstitueret leder af CLF, indtil denne stilling nybesættes.

Tiltrædelse: professor Gunnar Lind Haase Svendsen
Som tidligere annonceret holder professor Gunnar Lind Haase Svendsen sin tiltrædelsesforelæsning fredag 12. marts kl. 14. Forelæsningen har titlen: ” Hvordan flyver humlebien? Social kapital, foreningsliv på landet og det danske velfærdssamfund.” Alle er velkomne til tiltrædelsesforelæsningen, som finder sted i Auditoriet på Syddansk Universitet i Esbjerg. Efter forelæsningen er Center for Landdistriktsforskning vært ved et lille traktement. Tilmelding venligst til Bente Nielsen, Center for Landdistriktsforskning, bn@sam.sdu.dkeller tlf. 6550 4221, senest fredag 5. marts.

Evaluering af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter
IUL har siden november 2009 været underkastet to, parallelle evalueringer af instituttets arbejde siden etableringen i sommeren 2006. Den ene er omfattet af instituttets resultatkontrakter med henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, mens den anden indgår i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets interne evalueringer af samtlige fakultetets institutter. Ministeriernes evaluering udarbejdes af konsulentfirmaet Oxford Research, mens den anden er en såkaldt ”fagfælle-bedømmelse”, der foregår i samarbejde mellem SDU selv og to internationalt anerkendte forskere – i dette tilfælde professor Hilkka Vihinen fra forskningscentret for landbrug og fødevareøkonomi (MTT) i Helsinki og professor og tidl. direktør for Norsk Senter for Bygdeforskning i Trondheim, Reidar Almås. Begge evalueringer er netop blevet præsenteret med de foreløbige konklusioner. I hvert fald fagfælle-bedømmelsen vil i sin endelige form blive offentliggjort snarest, mens eventuel formidling af ministeriernes evaluering endnu ikke er afklaret.

Projekt om biblioteksbetjening i landdistrikter
I samarbejde med bibliotekerne i Esbjerg, Varde og Ringkøbing-Skjern gennemførte IFUL ved professor Gunnar Svendsen i efteråret 2009 en undersøgelse af bibliotekservice i de danske landdistrikter. Undersøgelsens resultater er udkommet i en rapport, som kan findes på instituttets – nu CLF’s – hjemmeside. Her findes foruden en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere tillige en kortlægning af kendte modeller for biblioteksservicen i landdistrikterne, og af hvordan de fungerer i praksis. Med støtte fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker fortsættes samarbejdet omkring projektet nu med henblik på at afdække, hvilken rolle folkebibliotekerne spiller i landdistrikterne – historisk, kulturelt og udviklingsmæssigt.

Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle i den regionale udvikling
Som del af resultatkontrakten mellem Fødevareministeriet og Center for Landdistriktsforskning er centret med-tilrettelægger af Fødevareministeriets konference 9.-10. marts på Nyborg Strand, hvor der vil blive præsenteret resultater fra fem projekter under Fødevareministeriets forskningsprogram: ”Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv”. Der er dels tale om en drøftelse blandt danske projektdeltagere og øvrige interesserede og dels om et seminar med deltagelse af fire internationale forskere, der vil kommentere resultaterne. Se program.

 

Redaktionen afsluttet: 23.03.2010