Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Nyhedsbrev nr. 32 - 28. oktober 2009


Årsmøde og generalforsamling i Selskab for Landdistrikts- og Regionalstudier
Mandag 5. oktober deltog 78 mennesker i det 2. årsmøde i Selskab for Landdistrikts- og Regionalstudier, der denne gang fandt sted på Aalborg Universitet. Temaet var ”Den blomstrende landsby” og udover DGI-formand Søren Møllers indledning blev deltagerne præsenteret for i alt ni oplæg fordelt på tre grupper: a) fysiske aspekter, b) erhvervsudvikling, og c) måling af lokale ressourcer – se evt. program. PowerPoints fra Søren Møllers indledende oplæg og fra de tre workshops findes på IFULs hjemmeside – se link. Efter årsmødet afholdtes Selskabets første ordinære generalforsamling: referat samt formandsberetning kan ligeledes læses på IFULs hjemmeside – referat.

Malene Brandt Winther – ny ph.d.-stipendiat ved IFUL
Pr. 1. oktober er Malene Brandt Winther (født 1975) ansat som ph.d.-stipendiat ved IFUL. Stipendiet er led i samarbejdet mellem IFUL og Indenrigs- og Socialminsteriet, der medfinansierer med ca. 1/3. Det tre-årige ph.d.-stipendium vedrører kommunalreformens konsekvenser for de danske landdistrikter, og det er hensigten at analysere, hvorledes kommunerne organiserer sig politisk og administrativt, og hvordan borgerne opfatter udviklingen i den kommunale service og i mulighederne for at opnå indflydelse. Malene Brandt Winther er uddannet socialantropolog fra Aarhus Universitet og har desuden en Master i økonomi fra University of Wales samt en journalistisk tillægsuddannelse. Endvidere har hun erfaring fra ansættelser ved bl.a. HTH-køkkener og Force Technology samt fra egen konsulentvirksomhed. En detaljeret projektbeskrivelse er p.t. under udarbejdelse og vil senere blive omtalt nærmere.

Foreløbigt OK til nye uddannelser ved SDU Esbjerg
Uddannelserne – en dansksproget bachelor i Sociologi og Kulturanalyse og en engelsksproget kandidatuddannelse i Cultural Sociology (se evt. IFUL Nyhedsbrev 31) – er foreløbigt blevet godkendt af ACE Denmark, som er den institution, der akkrediterer (vurderer og godkender) universitetsuddannelser i Danmark. Uddannelserne er blevet til på initiativ af IFUL, som hermed forventer at få sine første studerende fra efterårssemesteret 2010. Forinden endelige godkendelse har IFUL på foranledning af Akkrediteringsrådet suppleret sin oprindelige ansøgning med yderligere information, bl.a. vedrørende ”kandidatmarkedet” og definition af sociologi-profilen i forhold til andre sociologi-uddannelser.

Uddannelsesdreven innovation og værditilvækst – en kompetencebro før broen
I samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner samt Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster (CELF) har IFUL og Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet i Slagelse, udarbejdet og sendt en interessetilkendegivelse til Vækstforum Sjælland vedrørende et projekt til udvikling af nye internationale uddannelser for og med erhverv på Lolland-Falster og på Sydsjælland. I lyset af den kommende Femern-forbindelse er det formålet at øge erhvervslivets værditilvækst igennem udvikling og operationalisering af modeller for uddannelsesdreven innovation i et kombineret perspektiv af erhvervsfremme og relevante politikker. Projektet forventes at kunne bidrage til at øge videns- og kompetenceniveauet i området, ligesom det vil kunne medvirke at styrke hele Region Sjælland som foregangsregion for uddannelsesdreven innovation nationalt såvel som internationalt. Kontaktperson ved SDU er lektor Klaus Lindegaard, IFUL.

The European Evaluation Network for Rural Development
Kandidatstipendiat Annette Aagaard Thuesen er udpeget som dansk ”geographical and thematic expert” af The European Evaluation Network for Rural Development – et internationalt ekspertnetværk vedrørende evaluering af EU’s landdistriktsprogrammer. Blandt opgaverne er indsamling af viden om landdistriktsudviklingen generelt, afdækning af nye evalueringstemaer og kvalitetssikring af enkelte evalueringsprocedurer. Annette har allerede i løbet af 2009 fungeret som ”non permanent expert” vedrørende dokumentation af landdistriktsprogrammernes implementering i Tyskland og Østrig og har som sådan været tilknyttet The Contact Point of the European Network for Rural Development.

Redaktionen afsluttet: 12.11.2009