Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

CLF har netop udgivet en rapport, som handler om synergi og begrænsninger mellem forskellige typer af anvendelse af det åbne land

Det kan eksempelvis være, hvis en styrkelse af naturindholdet samtidig understøtter miljøbelastning af grundvandet eller giver flere muligheder for naturoplevelser. I sådanne tilfælde vil der være synergi mellem flere forskellige visioner for landskabets udvikling.

 

Omvendt kan visioner også gensidigt begrænse hinanden. Udlæg af et nyt naturområde kan eksempelvis udgøre en begrænsning for den bæravler, der står og mangler jord til udvidelse af produktionen.

 

I rapporten fokuseres på de visioner, der falder inden for fem forskningsfaglige områder. Det drejer sig om effekter for miljø, natur, rekreativ anvendelse, driftsøkonomi og for landdistriktsudviklingen ved anvendelse af jordfordelingsredskabet.

 

En forskergruppe med ekspertise inden for de fem nævnte fagområder har arbejdet med at udvikle effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling inden for de fem fagområder.

 

Rapportens formål er at bidrage forskningsfagligt til udvikling af et multifunktionelt jordfordelingsredskab, som kan bringes i anvendelse af lokale borgere, lodsejere, landinspektører, planlæggere, embedsmænd i den offentlige forvaltning og policy magere, der ønsker at indgå i fælles dialog om multifunktionel jordfordeling – en dialog der er et centralt omdrejningspunkt i Collective Impact. Rapporten skal kunne kvalificere dialogen lokalt.

 

Forskergruppen bag rapporten har udviklet et spil, som kan hjælpe aktørerne til at overveje, hvordan forskellige målsætninger – eller funktioner – kan kombineres, så de understøtter hinanden.

 

Rapporten er udarbejdet af Johansen, P.H. (Syddansk Universitet) , Kronvang, B. (Aarhus Universitet), Præstholm, S., (Københavns Universitet), Ejrnæs, R., (Aarhus Universitet), Schou, J.S. (Københavns Universitet) og Olsen, J.V. (Københavns Universitet).

 

Læs rapporten som bladrefunktion

 

Læs rapporten som pdf

 

Kortet kan bestilles ved sekretær for CLF, Bente Nielsen via e-mail: bn@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 03.04.2018