Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Integrering af landsbyudvikling og landbrug

Projektet afdækker landbrugets betydning i lokalsamfundene opdelt på de små lokale landbrugsbedrifter og store produktionsorienterede bedrifter

Det afklares, hvilke incitamenter og strategiske planlægningsinitiativer, som kan understøtte de lokale landbrugs bidrag til aktiviteten i lokale landdistrikter (erhvervsaktiviteter, rekreative aktiviteter, identitet mv.). Dette kan bidrage til udvikling af støtteordninger til fritidslandbrug, som sammentænker landsbyudvikling og mindre landbrug i nærhed til landsbyer og samlinger af huse. Det forskningsfaglige bidrag opstår først og fremmest gennem ny viden om koblinger mellem landsbyudvikling og landbruget.

 

Undersøgelsen består af:

  1. socioøkonomisk og strukturel beskrivelse af områderne og registerbaseret analyse af landbrugets ejer- og produktionsstruktur
  2. survey med 400 telefoninterviews
  3. 10 kvalitative interviews
  4. analyse, og
  5. resultater præsenteres ved lokale workshops for landsbyboere samt landbrugere, og kommunale planlæggere frembringer katalog over virkemidler til reintegrering af landsbyliv og landbrug.

Thyholm og Østmøn er udvalgt som caseområder, der er kendetegnet ved kombination af store og små bedrifter og aktive landsbysamfund.

 

Projektet munder ud i en dansksproget forskningsrapport, en populærvidenskabelig artikel og et idekatalog til kommunerne, og formidles desuden i videnskabelige tidsskrifter og ved konferencer.

 

Bevillingen er finansieret af Landdistriktspuljens Forsknings- og informationsmidler, og kontaktperson på projektet er Pia Heike Johansen.

 

Redaktionen afsluttet: 17.09.2019