Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Positive forventninger til landsbypedeller

En række danske kommuner forsøger sig i øjeblikket med såkaldte landsbypedeller. I den forbindelse undersøger Center for Landdistriktsforskning med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter igangværende ordninger i Tønder og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Denne rapport formidler de foreløbige resultater, der primært baserer sig på spørgeskemaundersøgelser. Svarene fra 337 foreningsaktive i de to kommuner viser, at der blandt lokale foreninger i landsbyerne er en stor tro på, at ordningen kan gøre det mere attraktivt at udføre frivilligt arbejde, og at landsbypedeller dermed kan være en styrke for lokalsamfundet. Der gøres dog også opmærksom på, at det er en forudsætning for succes, at foreningerne formår at samarbejde både med landsbypedellen og indbyrdes med hinanden om planlægning af opgaverne.

Landsbypedeller har til formål at aflaste foreninger og frivillige ildsjæle i en eller flere landsbyer. De kan hjælpe med at tage hånd om mange af de praktiske, administrative og sociale opgaver, som ellers varetages af de frivillige. Det kan fx dreje sig om hjælp til reparationer, vedligeholdelse af grønne områder, landsbyforskønnelse eller kørsel af landsbyens børn og ældre beboere. I Danmark har kommunerne typisk rekrutteret landsbypedeller blandt seniorjobbere og kontanthjælpsmodtagere.

Ordningerne er et forsøg på at hjælpe de små landsbysamfund i en situation, hvor levevilkårene er blevet vanskeligere som følge af befolkningstilbagegang og forringelser i den offentlige service. Især lukning af folkeskoler, postkontorer, biblioteker, mv. har haft store konsekvenser i mange lokalsamfund. De frivillige har også kunnet mærke, at tidligere kommunale opgaver som fx vedligeholdelse af grønne arealer, sportsanlæg og legepladser i stigende grad er blevet overdraget til dem.

For at give de lokale foreninger og deres frivillige en håndsrækning har en del kommuner ladet sig inspirere af de erfaringer, man andre steder i verden har gjort sig med landsbypedeller. Her har den mest systematiske brug af landsbypedeller fundet sted i Ungarn, hvor ordningen siden 1989 er blevet udbredt til mere end 1.300 landsbyer. I lande som Tyskland, England, Finland og Australien arbejdes der i mere begrænset omfang med landsbypedelordninger af forskellig art.

Den netop afsluttede undersøgelse omhandler hovedsageligt de frivilliges forventninger til en landsbypedelordning og bliver fulgt op af ny undersøgelse, hvor der indsamles erfaringer fra ordningerne i de to kommuner.

Rapporten er udarbejdet af Dorthe Salling Kromann og Gunnar Lind Haase Svendsen.

Læs CLF Report 44 om landsbypedeller.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2015